Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 6 hostí prítomných
Domov Zoznam modulov Účtovníctvo Skupinová registrácia DPH

Skupinovú registráciu upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4a a § 4b. Zdaniteľné osoby, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku môžu požiadať o skupinovú registráciu na DPH. Podmienkou pre skupinovú registráciu DPH je, že zdaniteľné osoby sú finančne, ekonomicky a organizačne prepojené, to znamená, že sa môžu pre účely DPH považovať za jednu osobu.

 

Z takejto registrácie na DPH vyplýva, že:

-        viac zdaniteľných osôb je registrovaných na DPH ako jeden platiteľ dane

-        používajú jedno IČ DPH

-        tovary a služby nezdaňujú medzi sebou, ale len voči iným osobám, prípadne členom skupín

-        zvolený zástupca, ktorý koná za všetkých členov skupiny:

- podáva jedno daňové priznanie podľa § 78 zákona o DPH

- podáva jeden súhrnný výkaz podľa § 80 zákona o DPH

- podáva jeden kontrolný výkaz podľa § 78a zákona o DPH

- vedie za skupinu záznamy podľa § 70 zákona o DPH

- podáva žiadosti o zmenu registrácie v prípade pristúpenia ďalšieho člena do skupiny,      

  vystúpenia člena zo skupiny, zániku člena skupiny.

 

Každá zdaniteľná osoba môže byť členom iba jednej skupiny a zároveň musí mať sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku.

Súčasťou skupiny nemôžu byť časti zdaniteľnej osoby mimo tuzemska (ak má napríklad zdaniteľná osoba prevádzkareň aj v Rakúsku, táto prevádzkareň nemôže byť súčasťou skupiny).

Zároveň platí, že súčasťou skupiny nemôže byť zdaniteľná osoba, na ktorú je vyhlásený konkurz alebo ktorej je povolená reštrukturalizácia.

 

Každý člen skupiny si zachováva svoju právnu formu a naďalej sú samostatnými právnymi subjektmi a v obchodných vzťahoch vystupujú vo svojom mene, len na účely uplatňovania DPH sa skupina považuje za jednu zdaniteľnú osobou - platiteľa dane

 

Registrácia skupiny je možná vždy len k 1.1. kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. Ak členovia skupiny prostredníctvom svojho zástupcu preukážu daňovému úradu splnenie podmienok na registráciu skupiny za platiteľa dane podľa § 4a zákona o DPH, daňový úrad zaregistruje skupinu za platiteľa dane, pridelí jej identifikačné číslo pre daň(ďalej len „IČ DPH“) a každému členovi skupiny vydá osvedčenie o registrácii pre daň.

 

Vstup nového člena do už existujúcej skupiny je možný k 1. dňu tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná zástupcom skupiny  žiadosť o zmenu registrácie.

 

Riešenie v KPIS WinCodex

 

1.      Vytvorené nové licenčné právo DPH skupina

2.      Rozšírená databáza Parametrov účtovníctva o definovanie parametrov pre skupinu DPH

3.      Spracovanie DPH pre skupinu:

-        každý člen skupiny vystavuje samostatne daňové priznanie k DPH, súhrnný výkaz a kontrolný výkaz, ktorý sa automaticky odošle zástupcovi skupiny, ktorý tieto výkazy zlúči a následne za celú skupinu podáva za zdaňovacie obdobie (mesiac, štvrťrok) len jedno daňové priznanie, jeden súhrnný výkaz a jeden kontrolný výkaz

-        každý člen skupiny účtuje daňové priznanie k DPH a vysporiadanie daňovej povinnosti alebo nadmerného odpočtu prebieha medzi zástupcom a členom skupiny

 

Zástupca skupiny má k dispozícii prehľad jednotlivých daňových priznaní k DPH, súhrnných výkazov a kontrolných výkazov za všetkých členov skupiny

 

 
Prihlásenie