Domov Novinky v KPIS Wincodex Zákonné lehoty k daňovým povinnostiam v mzdovej učtárni v roku 2020

Zákonné lehoty k daňovým povinnostiam v mzdovej učtárni v roku 2020

V mesiaci nástupu do zamestnania, resp. pri zmene: Dať podpísať zamestnancovi Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na rok 2020 (§ 36 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Mesačne – výplatný termín + najviac 5 dní: Uskutočniť odvod preddavkov dane zo závislej činnosti (§ 35 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 5. februára 2020: Požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019, ktoré chce zamestnanec predložiť inému zamestnávateľovi , ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane (§ 39 ods. 5 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 10. februára 2020: Doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019 zamestnancom, ktorí oň požiadali do 5. februára 2020 z dôvodu, že Ročné zúčtovanie dane im vykoná iný zamestnávateľ (§ 39 ods. 5 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 17. februára 2020: Zamestnanec musí zamestnávateľovi doručiť Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2019 spolu s príslušnými dokladmi, ktoré preukazujú nárok na zníženie základu dane, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky (§ 38 ods. 1 a § 36 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 10. marca 2020: Doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019 zamestnancom, ktorí zamestnávateľa nepožiadali o vykonanie Ročného zúčtovania dane a ktorí oň nepožiadali do 5.2. 2020 (§ 39 ods. 5 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 31. marca 2020: Vykonať Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 (§ 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 15. apríla 2020: Vystaviť na žiadosť zamestnancov Potvrdenie o výške zaplatenej dane za rok 2019 na účely jej použitia na osobitné účely, t. j . 2 %, resp. 3 % (§ 39 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 30. apríla 2020: Doručiť správcovi dane Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov za rok 2019 (§ 39 ods. 9b) a § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Vystaviť a doručiť zamestnancom doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2019 (§ 38 ods. 10 a § 39 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.).

Zraziť nedoplatok na dani aj v sume nižšej ako 5 eur u zamestnancov, ktorí si  v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane uplatnili postup podľa § 50 (§ 38 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 

Najneskôr pri zúčtovaní mzdy za mesiac apríl 2020: Zamestnávateľ vráti zamestnancom preplatok z ročného zúčtovania dane za rok 2019, nevyplatený daňový bonus (§ 33), daňový bonus na zaplatené úroky(§ 33a) a zamestnaneckú prémiu(§ 32a) (§ 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.).

Do 10 dní od podania žiadosti zamestnanca o vydanie doplneného dokladu Ročné zúčtovanie dane: Vydať doklad o vykonanom Ročnom zúčtovaní dane za rok 2019 doplnený o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu (§ 39 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do konca roka 2020: Zrážať zamestnancom zo zdaniteľnej mzdy nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania dane za rok 2019 (§ 38 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do  konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa prehľad podáva: Doručiť správcovi dane Prehľad o zrazených preddavkoch (§ 39 ods. 9a) a § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 30 dní od vzniku skutočnosti: Zamestnávateľ je povinný oznámiť správcovi dane príslušnému podľa trvalého bydliska zamestnanca skutočnosť, že nemôže zamestnancovi z jeho zdaniteľnej mzdy zraziť nedoplatok dane, alebo nemôže od zamestnanca vybrať daňový bonus priznaný a vyplatený vo vyššej sume ako je stanovené zákonom a to zavinením zamestnanca z dôvodu, že mu nevypláca mzdu a zároveň je povinný zaslať všetky potrebné doklady správcovi dane, aby tento mohol zrážku vykonať (§ 40 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 

Posledná zmena (Pondelok, 02 Marec 2020 10:34)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_OZNZAM14_1.jpg