Domov Novinky v KPIS Wincodex Maximálny vymeriavací základ poistného do SP od 1.1.2020

Maximálny vymeriavací základ poistného do SP od 1.1.2020

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

predstavujú 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku (priemerná mzda), v ktorom sa poistné platí.

 

 

Pre zamestnancov a zamestnávateľov tak bude od 1.1.2020 platiť maximálny vymeriavací základ:

7 091eur (výpočet: 7x1 013 eur, kde 1 013 je priemerná mzda v hospodárstve za rok 2018).

 

Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený najvyššou výškou a platí sa vždy z celého dosiahnutého vymeriacieho základu.

 

Podľa § 138 ods. 12 zákona o sociálnom poistení naďalej platí, že ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 140 (t. j. obdobia, za ktoré sa poistné neplatí, napr. z dôvodu, že zamestnanec je  uznaný za dočasne práceneschopného, poskytuje sa mu materské, od prvého dňa potreby  osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby do skončenia tejto potreby, najdlhšie však do desiateho dňa tejto potreby), maximálny vymeriavací základ sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné.

 

Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Posledná zmena (Piatok, 18 Október 2019 13:09)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ziadost_rzd2009_1.jpg