Domov Novinky v KPIS Wincodex Minimálna mzda na rok 2020

Minimálna mzda na rok 2020

Od 1.1.2020 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z.  zo dňa 2. októbra 2020, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020.

Suma minimálnej mzdy na rok 2020 sa ustanovuje na 580eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

 

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na úpravy v KPIS WinCodex

 

1. Úprava parametrov miezd:

- minimálna mesačná mzda: 580,00 eur

- minimálna hodinová mzda: 3,333 eur

- minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 3,5552 eur

- minimálna mzda pre daňový bonus: 290,00 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa § 5 zákona

  o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

 

2. Úprava minimálnych mzdových nárokov

2.1.  v matričnom súbore pracovníkov:


Výpočet minimálnej hodinovej mzdy:

Stupeň

náročnosti

Koeficient    Mesačná

 MM             mzda 

                       

Hodinová mzda

40 h/týždeň

Hodinová mzda

38,75 h/týždeň

Hodinová mzda

37,5 h/týždeň

    1.                         1,0                   580                 3,333                       3,4405                     3,5552

    2.                         1,2                   696                 3,9996                     4,1286                     4,2662

    3.                         1,4                   812                 4,6662                     4,8167                     4,9773

    4.                         1,6                   928                 5,3328                     5,5048                     5,6883

    5.                         1,8                 1 044                5,9994                     5,5538                     6,3994

    6.                         2,0                 1 060                6,666                       6,8810                     7,1104


 
3,333 * Koeficient pre stupeň náročnosti *40/38,75 alebo 40/37,5 a výsledok sa zaokrúhli a 4 des.

 miesta matematicky

Definovanie minimálnych mzdových nárokov pre mzdové zvýhodnenia od 1.1.2020

 

Príplatok za sťažený výkon práce: Druh mzdy 136

- sadzba podľa ZP - najmenej 20% minimálneho mzdového nároku: 0,6666 eura

  (§ 124 ods. 3 zákona č. 311/2011 Z. z. )

 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu: Druh mzdy 132

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 40% minimálneho mzdového  nároku: 1,3332 eura

  (§ 123 ods. 1 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 50% minimálneho mzdového nároku: 1,6665 eura

 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť:

- v kolektívnej zmluve,

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý

  k 31. decembru predchádzajúceho roka zamestnáva menej ako 20 zamestnancov

 

nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však:

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 35% minimálneho mzdového nároku: 1,16655 eura

  (§ 123 ods. 2 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Pohotovosť neaktívna mimo pracoviska: Druh mzdy 151)

 - sadzba podľa ZP - najmenej 20% minimálneho mzdového nároku:   0,6666 eura

   (§ 96 ods. 5 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a

- mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku

- mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku.

(§ 122 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 50% minimálneho mzdového nároku: 1,6665 eura

  (§ 122a ods. 1 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť:

 

- v kolektívnej zmluve,

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý

  k  31. decembru predchádzajúceho roka zamestnáva menej ako 20 zamestnancov

 

nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však:

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 45% minimálneho mzdového nároku: 1,49985 eura

  (§ 122a ods. 2 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 100% minimálneho mzdového nároku: 3,333 eura

  (§ 122b ods. 1 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť

- v kolektívnej zmluve

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý

  k  31. decembru predchádzajúceho roka zamestnáva menej ako 20 zamestnancov

 

nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však:

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 90% minimálneho mzdového nároku: 2,9997 eura

  (§ 122b ods. 2 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Posledná zmena (Piatok, 18 Október 2019 11:49)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ZP_Union_2009_1.jpg