Domov Novinky v KPIS Wincodex Daňový bonus od 1.4. 2019

Daňový bonus od 1.4. 2019

Dňa 4.12.2018 bol NR SR schválený zákon č. 10/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

S účinnosťou od 1.4.2019 sa novelizuje § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nasledovne:

 V § 33 odsek 1 znie:

„(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo

 ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

 

Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a) 22,17 eura mesačne alebo

 b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.“.

 

Za § 52zv sa vkladá § 52zw, ktorý vrátane nadpisu znie:

§52zw Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2019

 Nárok na daňový bonus podľa ustanovenia § 33 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2019 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019“.

 

V súvislosti s novelou zákona boli v KPIS Wincodex vykonané tieto úpravy:

 

1. Rozšírená štruktúra databázy Parametre miezd.

 2. Upravený vstup Parametre miezd.

V záložke Odpočítateľné položky boli upravené texty pre Daňový bonus a doplnené parametre pre zvýšený daňový bonus:

-           vek dieťaťa: parameter je prístupný pre zápis platný od 1.4.2019  a hodnota parametra je

6 rokov veku

       -           hodnota parametra pre zvýšený daňový bonus: parameter je prístupný pre zápis platný od 1.4.2019 a hodnota parametra pre rok 2019 je 44,34 €

 

3. Upravená funkcia pre výpočet daňového bonusu po spustení čistých miezd:

za výplatné obdobie sa pri výpočte nároku na daňový bonus okrem zdaniteľného príjmu skúma aj nový parameter z Parametrov miezd: vek dieťaťa pre zvýšený daňový bonus

 

4. Upravený algoritmus v databáze Číselník názvov riadkov ML a Vypl.Pásky a algoritmov:

 

-           modul 7- Ročné zúčtovanie, číslo riadku 1090 - 09) Nárok na daňový bonus (v úhrne za všetky vyživované deti)

 

5. Upravená zostava DETIDB.REP - Výpis detí pracovníkov uplatňujúcich si daňový bonus:

-           doplnený stĺpec 6. rokov veku s tým, že počet rokov veku sa dynamicky vypisuje podľa parametra z Parametrov miezd

-           upravený výpočet nároku na daňový bonus so zohľadnením nároku na zvýšený daňový bonus pri splnení veku dieťaťa a zdaniteľného príjmu daňovníka uplatňujúceho si daňový bonus

 

6. Upravená zostava NAROKNADB.REP - Daňový bonus - Kontrola na zdaniteľný príjem:

-           upravený výpočet nároku na daňový bonus so zohľadnením nároku na zvýšený daňový bonus pri splnení veku dieťaťa a zdaniteľného príjmu daňovníka uplatňujúceho si daňový bonus

 

Posledná zmena (Utorok, 26 Marec 2019 13:53)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PotvrZam_NemDavka_2009.jpg