Domov Novinky v KPIS Wincodex Rekreácia zamestnancov

Rekreácia zamestnancov

Príspevky na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v
osobitnom § 152a.

 

Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu má zamestnávateľ len za splnenia troch nasledovných podmienok:

a) zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov

b) pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a

c) zamestnanec o poskytnutie príspevku požiada.

 

 

Splnenie podmienok nepretržitého trvania pracovného pomeru najmenej 24 mesiacov sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie.

 

Na účely zisťovania, či zamestnávateľ má alebo nemá povinnosť svojim zamestnancom poskytovať príspevok na rekreáciu, je rozhodujúci priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Príspevok na rekreáciu môže poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 49 a menej zamestnancov.

V tomto prípade zamestnávateľ síce nie je ex lege povinný poskytovať tento príspevok, avšak v prípade, že sa ho rozhodne poskytnúť, môže tak urobiť iba za predpokladu, že:

a) pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a

b) tento zamestnanec o poskytnutie tohto príspevku musí aj v tomto prípade požiadať.

 

Aj u takéhoto zamestnávateľa ide o príspevok oslobodený od dane a odvodov.

 

Výška príspevku

Zamestnancovi po splnení podmienok a na základe Žiadosti o poskytnutie príspevku, zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených vydavkov, najviac však  275 eur za kalendárny rok, t. j. najviac z hodnoty rekreácie 500 eur.

 

Po presiahnutí 500 eurovej hodnoty rekreácií zamestnanca v kalendárnom roku, už zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi na rekreácie v danom roku prispievať.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len jedného zamestnávateľa.

 

Krátenie príspevku

Maximálna suma príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca 275 eur sa vzťahuje len na zamestnancov, ktorý u neho pracujú na ustanovený týždenný pracovný čas (pracujú na „plný úväzok“).

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas (pracuje na „skrátený úväzok“), sa maximálna suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok 275 eur zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

 

Ak má  zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na „polovičný úväzok“, zamestnávateľ je povinný mu prispieť na rekreáciu maximálne sumou 137,50 eura za kalendárny rok (polovica z 275-eurového príspevku na rekreáciu pre zamestnanca s „plným úväzkom“).

 

Vyplácanie príspevku

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi príspevok na rekreáciu:

          v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli inak, ale len za predpokladu, že:

                 zamestnanec  najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predloží zamestnávateľovi účtovné doklady, ktorých súčasťou musí byť aj označenie zamestnanca.

 

 

Na účely vyplácania príspevku na rekreáciu boli v KPIS WinCodex vykonané tieto úpravy:

 

         vytvorený nový druh mzdy 367 - Príspevok na rekreáciu oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) (max. 275 €)

         zapracovaná Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu do modulu Mzdy - Zostavy

Posledná zmena (Pondelok, 18 Február 2019 14:11)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PrikazVUB.jpg