Domov Novinky v KPIS Wincodex Minimálna mzda na rok 2019

Minimálna mzda na rok 2019

 

Od 1.1.2019 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300//2018 Z. z.  zo dňa 10. októbra 2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019.

Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa ustanovuje na 520eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

 

 

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na úpravy v KPIS WinCodex

1. Úprava parametrov miezd:

- minimálna mesačná mzda: 520,00 eur

- minimálna hodinová mzda: 2,989 eur

- minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 3,1883 eur

- minimálna mzda pre daňový bonus: 260,00 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa § 5 zákona o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

 

2. Úprava minimálnych mzdových nárokov

2.1.  v matričnom súbore pracovníkov:

Stupeň

náročnosti

Koefcient     Mesačná  

 MM                 mzda

Hodinová mzda

40 h/týždeň

Hodinová mzda

38,75 h/týždeň

Hodinová mzda

37,5 h/týždeň

    1.                      1,0                   520                  2,989                 3,0854                     3,1883

    2.                      1,2                   624                  3,5868               3,7025                     3,8259

    3.                      1,4                   728                  4,1846               4,3196                     4,4636

    4.                      1,6                   832                  4,7824               4,9367                     5,1012

    5.                      1,8                   936                  5,3802               5,5538                     5,7389

    6.                      2,0                  1040                 5,978                 6,1708                     6,6376

 

Definovanie minimálnych mzdových nárokov pre mzdové zvýhodnenia od 1.1.2019

 

Príplatok za sťažený výkon práce: Druh mzdy 136

- sadzba podľa ZP - najmenej 20% minimálneho mzdového nároku: 0,5978 eura  (§ 124 ods. 3 zákona č. 311/2011 Z. z. )

 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu: Druh mzdy 132

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.1.2019 do 30.4.2019 najmenej 30% minimálneho mzdového  nároku: 0,8967 eura

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.5.2019 do 31.12.2019 najmenej 40% minimálneho mzdového  nároku: 1,1956 eura

  (§ 123 ods. 1 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.1.2019 do 30.4.2019 najmenej 35% minimálneho mzdového  nároku: 1,0462 eura

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.5.2019 do 31.12.2019 najmenej 50% minimálneho mzdového  nároku: 1,4945 eura

 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť:

 - v kolektívnej zmluve,

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k  31. decembru predchádzajúceho roka zamestnáva menej ako 20 zamestnancov

 

nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však:

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.1.2019 do 30.4.2019 najmenej 25% minimálneho mzdového  nároku: 0,7473 eura

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.5.2019 do 31.12.2019 najmenej 35% minimálneho mzdového  nároku: 1,0462 eura

  (§ 123 ods. 2 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Pohotovosť neaktívna mimo pracoviska: Druh mzdy 151)

 - sadzba podľa ZP - najmenej 20% minimálneho mzdového nároku:   0,5978 eura   (§ 96 ods. 5 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a

- mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku

- mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jehopriemerného zárobku.

(§ 122 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.1.2019 do 30.4.2019 najmenej 25% minimálneho mzdového  nároku: 0,7473 eura

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.5.2019 do 31.12.2019 najmenej 50% minimálneho mzdového  nároku: 1,4945 eura

(§ 122a ods. 1 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť:

 - v kolektívnej zmluve,

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k  31. decembru predchádzajúceho roka zamestnáva menej ako 20 zamestnancov

 

nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však:

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.1.2019 do 30.4.2019 najmenej 20% minimálneho mzdového  nároku: 0,5978 eura

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.5.2019 do 31.12.2019 najmenej 45% minimálneho mzdového  nároku: 1,3451 eura

(§ 122a ods. 2 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.1.2019 do 30.4.2019 najmenej 50% minimálneho mzdového  nároku: 1,4945 eura

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.5.2019 do 31.12.2019 najmenej 100% minimálneho mzdového  nároku: 2,989 eura

 (§ 122b ods. 1 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť:

 - v kolektívnej zmluve,

- pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborováorganizácia a ktorý k  31. decembru predchádzajúceho roka zamestnáva menej ako 20 zamestnancov

 

nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však:

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.1.2019 do 30.4.2019 najmenej 40% minimálneho mzdového  nároku: 1,1956 eura

- sadzba podľa zákonníka práce od 1.5.2019 do 31.12.2019 najmenej 90% minimálneho mzdového  nároku: 2,6901 eura

 (§ 122b ods. 2 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Posledná zmena (Streda, 16 Január 2019 12:58)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
VUB_Hromadny_prikaz.jpg