Domov Novinky v KPIS Wincodex Novela zákona o Sociálnom poistení od 1.7.2018

Novela zákona o Sociálnom poistení od 1.7.2018

Zákon č. 279/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom

od 1.7.2018.

 

Novela zákona:

- zavádza odvodovú výnimku u poberateľov dôchodkov z platenia dôchodkového poistenia od 1.7.2018

a vzťahujú sa na ňu obdobné pravidlá, ako na odvodovú výnimku pri dohode o brigádnickej práci

študentov (DoBPŠ)

- poberatelia predčasných starobných dôchodkov neplatia od 1.7.2018 z dohody poistné na nemocenské

poistenie.

  

Zároveň sa zákonom č. 156/2018 Z. z. novelizoval od 1.7. 2018 aj zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení , § 10b ods.1 písm. a/, podľa ktorého sa za zárobkovú činnosť nepovažuje činnosť dohodára, ktorý poberá predčasný starobný dôchodok.

Predčasný starobný dôchodca, ktorý si určí dohodu a za kalendárny rok jeho príjem nepresiahne 2 400 eur, môže poberať predčasný starobný dôchodok a počas poberania dôchodku nemusí byť zdravotne poistený rovnako, ako poberať SD, ID, VD a DV, IVD.

 

Dôchodcovia pracujúci na dohodu si môžu určiť dohodu, na ktorú si uplatnia výnimku z platenia dôchodkového poistenia (starobné, invalidné poistenie a platenie príspevku do rezervného fondu solidarity).

 

Uplatenie výnimky a jej dopad na dôchodkové poistenie:

- z určenej dohody sa neplatí poistné na dôchodkové poistenie, ak vymeriavací základ v mesiaci

nepresiahne 200 €

- ak vymeriavací základ z pravidelnej dohody, na ktorú sa uplatnila výnimka, presiahne v niektorom

mesiaci 200 €, dôchodkové poistenie sa platí iba zo sumy nad túto hranicu

- ak vymeriavací základ z nepravidelnej dohody, na ktorú sa uplatnila výnimka, presiahne priemerný

mesačný príjem z dohody 200 €, dôchodkové poistenie sa platí iba zo sumy nad túto hranicu

 

Výnimka sa nevzťahuje na ÚP a GP, do vymeriavacieho základu pre ÚP a GP vstupuje vždy celý príjem z dohody.

Ak si dôchodca výnimku neuplatní, do SP sa platí poistné z celého vymeriavacieho základu na starobné poistenie, úrazové a garančné poistenie a príspevok do rezervného fondu solidarity a v prípade invalidných dôchodcov aj na invalidné poistenie.

 

Možnosť uplatniť si výnimku na dohody sa vzťahuje na poberateľov :

 • - starobného dôchodku (SD)
 • - predčasného starobného dôchodku (PSD)
 • - invalidného dôchodku (ID)
 • - výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku (VD a DV)
 • - invalidného výsluhového dôchodku (IVD).

 

Dôchodca si výnimku z platenia dôchodkového poistenia môže uplatniť v jednom mesiaci len z jednej dohody a len u jedného zamestnávateľa, platí rovnako ako pri dohode o brigádnickej práci študentov.

Výnimku si uplatní tak, že písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky (§227a ods.1 zákona o SP) a zároveň predloží čestné vyhlásenie, že si toto právo neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci.

Ak si toto právo uplatní najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu, uplatní ho zamestnávateľ od začiatku právneho vzťahu, inak ho uplatní až od nasledujúceho mesiaca.

 

Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava - Dôchodcovia) je uverejnené na stránke sociálnej poisťovne:

<https://www.socpoist.sk/2149-menu/55449s>

Oblasť záujmu: Dôchodkové poistenie Cieľová skupina: Zamestnávateľ

Ponúkne dokument: Oznámenie a čestné vyhlásenie - Dôchodca

Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o vykonaní práce alebo k dohode o pracovnej činnosti

 

Ak si dôchodca na dohodu prestane uplatňovať výnimku, musí:

- písomne informovať zamestnávateľa, že si u neho nebude ďalej uplatňovať právo podľa §227a ods.1

zákona o SP.

Účinky tohto oznámenia nastanú od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po oznámení.

Ak dohoda trvá pred 1.7.2018 a trvá aj po 1.7.2018 a dôchodca si chce na túto dohodu uplatniť výnimku už od 1.7.2018, musí to zamestnávateľovi oznámiť najneskôr 30.6.2018.

Ak dôchodca oznámi uplatňovanie výnimky na trvajúcu dohodu až 1.7.2018, zamestnávateľ uplatní výnimku až od 1.8.2018.

 

Ak si dôchodca uplatnil výnimku z platenia dôchodkového poistenia v jednom mesiaci u dvoch zamestnávateľov, platná je tá výnimka, ktorú oznámil ako prvú, platí rovnako ako pri DoBPŠ.

Výnimku si môže uplatniť len fyzická osoba, ktorej bol príslušný druh dôchodku priznaný právoplatným rozhodnutím (žiadosť o dôchodok je irelevantná). Výnimka sa nedá uplatniť spätne.

 

Výnimku z platenia dôchodkového poistenia na dohodu si môže uplatniť predčasný starobný dôchodca až keď má právoplatné rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku. Výnimku si môže uplatniť aj v prípade, že mu zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku (napr. z dôvodu prekročenia ročného príjmu z dohody 2 400 € alebo z dôvodu, že mu vznikol riadny pracovný pomer).

 

Registračný list fyzickej osoby (RLFO)

RLFO v novej verzii 2018 je potrebné do Sociálnej poisťovne zasielať už od 27.6.2018

( t. j. reálny systémový dátum 27.6.2018: nová verzia 2018)

 

Kompletný zoznam typov zamestnancov na dokumentoch, typov v XSD schéme a slovným popisom pre RLFO. Zvýraznene sú vyznačené nové typy zamestnancov.

 

1 - Zamestnanec pravidelný príjem (ZEC)

2 - Zamestnanec nepravidelný príjem (ZECN)

3 - DoVP (Dohoda o vykonaní práce) - pravidelný príjem (ZECD1)

33 - DoVP bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem (ZECD1B)

4 - DoVP - nepravidelný príjem (ZECD1N)

44 - DoVP bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem (ZECD1NB)

5 - DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) - pravidelný príjem (ZECD2)

55 - DoPČ bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem (ZECD2B)

6 - DoPČ - nepravidelný príjem (ZECD2N)

66 - DoPČ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem (ZECD2NB)

7 - DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) - pravidelný príjem (ZECD3)

8 - DoBPŠ - nepravidelný príjem (ZECD3N)

9 - DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem (ZECD4)

10 - DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem (ZECD4N)

11 - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECDDPP)

12 - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECDDPN)

13 - Dohoda do 31.12.2012 (ZECD)

14 - Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 1a. zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom

od 15.12.2015 (ZECDN)

15 - Zamestnanec podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013 - prihlásenie na

povinné DP pri vzniku DP podľa § 20 ods. 5 zákona v znení účinnom od 01.11.2013 (ZECDNDP)

16 - Zamestnanec, ktorému vzniklo povinné nemocenské poistenie, DP a poistenie v nezamestnanosti

podľa § 20 ods.4 zákona v znení účinnom od 01.11.2013 - prihlásenie na povinné poistenie

(ZECDNNPDPPVN)

17 - Zamestnanec podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013 (ZECDNSDP)

18 - Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 1b. zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od

15.12.2015 (ZECNRO)

19 - DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD1DPP)

20 - DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD1DPN)

21 - DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD2DPP)

22 - DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD2DPN)

 

 

Typy zamestnancov pre Dohodu o vykonaní práce (DoVP) s pravidelným príjmom

3 - s pravidelným príjmom s dôchodkovým poistením

33 - s pravidelným príjmom bez dôchodkového poistenia

19 - pravidelný len na dôchodkové poistenie (k existujúcemu poisteniu), t. j. prihlásenie len na dôchodkové

poistenie už k existujúcemu RLFO pri prekročení príjmu a pri ukončení uplatňovania výnimky alebo

odhlásenie dôchodkového poistenia pri poklese príjmu pod 200 € pri uplatňovanej výnimke

 

Typy zamestnancov pre Dohodu o vykonaní práce s nepravidelným príjmom

4 - s nepravidelným príjmom s dôchodkovým poistením

44 - s nepravidelným príjmom bez dôchodkového poistenia

20 - nepravidelný len na dôchodkové poistenie (k existujúcemu poisteniu), t. j. prihlásenie len na

dôchodkové poistenie už k existujúcemu RLFO pri prekročení príjmu a pri ukončení uplatňovania

výnimky alebo odhlásenie dôchodkového poistenia pri poklese príjmu pod 200 € pri uplatňovanej

výnimke

 

Typy zamestnancov pre Dohodu o pracovnej činnosti (DoPČ) s pravidelným príjmom

5 - s pravidelným príjmom s dôchodkovým poistením

55 - s pravidelným príjmom bez dôchodkového poistenia

21 - pravidelný len na dôchodkové poistenie (k existujúcemu poisteniu), t. j. prihlásenie len na

dôchodkové poistenie už k existujúcemu RLFO pri prekročení príjmu a pri ukončení uplatňovania

výnimky alebo odhlásenie dôchodkového poistenia pri poklese príjmu pod 200 € pri uplatňovanej

výnimke

 

Typy zamestnancov pre Dohodu o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom

6 - s nepravidelným príjmom s dôchodkovým poistením

66 - s nepravidelným príjmom bez dôchodkového poistenia

22 - nepravidelný len na dôchodkové poistenie (k existujúcemu poisteniu), t. j. prihlásenie len na

dôchodkové poistenie už k existujúcemu RLFO pri prekročení príjmu a pri ukončení uplatňovania

výnimky alebo odhlásenie dôchodkového poistenia pri poklese príjmu pod 200 € pri uplatňovanej

výnimke


Ak zamestnávateľ uzatvorí novú dohodu s dôchodcom a dôchodca si neuplatnil výnimku z platenia dôchodkového poistenia, zamestnávateľ ho prihlási do SP kódom:

- 3, 4, 5 alebo 6.

 

Ak zamestnávateľ uzatvorí novú dohodu s dôchodcom a dôchodca si uplatnil výnimku z platenia dôchodkového poistenia, zamestnávateľ ho prihlási do SP kódom:

- 33, 44, 55 alebo 66.

 

Počas trvania dohody musí zamestnávateľ sledovať výšku príjmu a uplatňovanie výnimky, zmena skutočností má za následok povinnosť podať niektorý z RL do Sociálnej poisťovne.

 

Oznamovacie povinnosti počas trvania dohody dôchodcu s pravidelným príjmom - Neprekročený a prekročený hraničný príjem 200 €.

Ak si dôchodca uplatňuje výnimku a počas trvania dohody s pravidelným príjmom bude príjem z dohody v jednotlivých mesiacoch nad 200 € a do 200, dôchodcovi bude vznikať a zanikať dôchodkové poistenie a zamestnávateľ má povinnosť dohodu cez RLFO na tieto mesiace prihlasovať a odhlasovať len na dôchodkové poistenie.

 

Termín na splnenie tejto povinnosti je v deň splatnosti poistného za mesiac, kedy došlo k zmene.

Odporúča sa urobiť to pred podaním Mesačného výkazu poistného a príspevkov do SP z dôvodu kontroly mesačného výkazu na register poistencov.

V týchto RLFO zamestnávateľ použije :

typ 19 - DoVP - pravidelný len na dôchodkové poistenie (k existujúcemu poisteniu)

typ 21 - DoPČ - pravidelný len na dôchodkové poistenie (k existujúcemu poisteniu)

 

V RLFO v 9. oddiele sa okrem dátumu vzniku alebo zániku poistenia (iba dôchodkového) uvedie aj v položke „Dátum vzniku právneho vzťahu" pôvodný dátum vzniku dohody.

 

Ak si dôchodca uplatňuje výnimku, v registri má uvedený:

 • - typ 33 (DoVP bez dôchodkového poistenia) alebo
 • - typ 55 (DoPČ bez dôchodkového poistenia),

Ak jeho príjem v mesiaci prekročil hranicu 200 €:

- zamestnávateľ podá RLFO - Prihláška: typ 19 (DoVP) alebo 21 (DoPČ)

- dátum vzniku poistenia uvedie prvý deň mesiaca, v ktorom príjem prekročil 200 €

- dátum vzniku právneho vzťahu uvedie dátum začiatku dohody.

 

Termín na podanie RLFO je v termíne splatnosti poistného za tento mesiac.

V registri sa typ zmení na 3 (DoVP) alebo 5 (DoPČ).

 

Zamestnávateľ dohodára vykáže v Mesačnom výkaze:

 • - s typom 31 (DoVP) alebo
 • - s typom 51 (DoPČ)

Rovnako sa postupuje, ak zamestnávateľ dôchodcu prihlásil kódom 33 alebo 55 a hneď v prvom mesiaci príjem dôchodcu prekročil 200 €: zamestnávateľ podá RLFO - prihláška (len na dôchodkové poistenie):

 • - typ 19 alebo
 • - typ 21
 • - uvedie dátum vzniku poistenia zhodný s dátumom vzniku dohody.

Ak si dôchodca uplatňuje výnimku, ale v registri má uvedený typ 3 alebo 5 (v minulom mesiaci mal príjem nad 200 €), ale jeho príjem v aktuálnom mesiaci je nižší alebo rovný 200 €, zamestnávateľ podá RLFO - odhláška (len na dôchodkové poistenie):

 • - typ 19 (DoVP) alebo
 • - typ 21 (DoPČ),
 • - dátum zániku poistenia uvedie posledný deň minulého mesiaca, dátum vzniku právneho vzťahu uvedie dátum začiatku dohody.

Termín na podanie RLFO je v termíne splatnosti poistného za aktuálny mesiac. V registri sa typ zmení na 33 alebo na typ. 55.

 

Ak zamestnávateľ dôchodcu na dohodu s pravidelným príjmom, ktorý si uplatňuje výnimku prihlásil kódom 3 alebo 5 (predpokladal príjem nad 200 €), ale hneď v prvom mesiaci príjem neprekročil 200 €, v termíne splatnosti poistného zamestnávateľ podá RLFO:

 • - zrušenie typ 19 (DOVP) alebo
 • - zrušenie typ 21 (DoPČ),
 • - uvedie dátum zrušenia prihlásenia v deň vzniku dohody.
Pravidlá pre vytváranie RLFO u dohodárov (DoVP, DoPČ) s určenou dohodou sú rovnaké ako už pri existujúcich dohodách o brigádnickej práci študentov, len sa použijú typy zamestnancov (dohodárov) prislúchajúce:
 • - dohode o vykonaní prác a dohode
 • - dohode o pracovnej činnosti

Posledná zmena (Utorok, 03 Júl 2018 12:52)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Faktura.jpg