Domov Novinky v KPIS Wincodex Zákonné lehoty k daňovým povinnostiam v mzdovej učtárni v roku 2018

Zákonné lehoty k daňovým povinnostiam v mzdovej učtárni v roku 2018

Do 31. januára 2018 resp. pri nástupe do zamestnania: Dať podpísať zamestnancovi Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na rok 2018 (§ 36 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Mesačne – výplatný termín + najviac 5 dní: Uskutočniť odvod preddavkov dane zo závislej činnosti (§ 35 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 5. februára 2018: Požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017, ktoré chce zamestnanec predložiť inému zamestnávateľovi , ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane (§ 39 ods. 5 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 12. februára 2018: Doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017 zamestnancom, ktorí oň požiadali do 5. februára 2018 z dôvodu, že Ročné zúčtovanie dane im vykoná iný zamestnávateľ (§ 39 ods. 5 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

 

Do 15. februára 2018: Zamestnanec musí zamestnávateľovi doručiť Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň .. spolu s príslušnými dokladmi, ktoré preukazujú nárok na zníženie základu dane a daňový bonus (§ 38 ods. 1 a § 36 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 12. marca 2018: Doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017 zamestnancom, ktorí zamestnávateľa nepožiadali o vykonanie Ročného zúčtovania dane (§ 39 ods. 5 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 3. apríla 2018: Vykonať Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 (§ 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 16. apríla 2018: Vystaviť na žiadosť zamestnancov Potvrdenie o výške zaplatenej dane za rok 2017 na účely jej použitia na osobitné účely, t. j . 2 %, resp. 3 % (§ 39 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 30. apríla 2018: Doručiť správcovi dane Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov (§ 39 ods. 9 a § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Vystaviť a doručiť zamestnancom doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2017(§ 38 ods. 10 a § 39 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.).

Zraziť nedoplatok na dani aj v sume nižšej ako 5 eur u zamestnancov, ktorí si  v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane uplatnili postup podľa § 50 (§ 38 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 

Najneskôr pri zúčtovaní mzdy za mesiac apríl 2018: Zamestnávateľ vráti zamestnancom preplatok z ročného zúčtovania dane za rok 2017, nevyplatený daňový bonus a zamestnaneckú prémiu (§ 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.).

Do 10 dní od podania žiadosti zamestnanca o vydanie doplneného dokladu Ročné zúčtovanie dane: Vydať doklad o vykonanom Ročnom zúčtovaní dane za rok 2017 doplnený o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu (§ 39 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do konca roka 2018: Zrážať zamestnancom zo zdaniteľnej mzdy nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania dane za rok 2017 (§ 38 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 30 dní od vzniku skutočnosti: Zamestnávateľ je povinný oznámiť správcovi dane príslušnému podľa trvalého bydliska zamestnanca skutočnosť, že nemôže zamestnancovi z jeho zdaniteľnej mzdy zraziť nedoplatok dane, alebo nemôže od zamestnanca vybrať daňový bonus priznaný a vyplatený vo vyššej sume ako je stanovené zákonom a to zavinením zamestnanca z dôvodu, že mu nevypláca mzdu a zároveň je povinný zaslať všetky potrebné doklady správcovi dane, aby tento mohol zrážku vykonať (§ 40 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 

Posledná zmena (Štvrtok, 22 Február 2018 12:57)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ZP_Apollo_2009_01.jpg