Domov Novinky v KPIS Wincodex Životné minimum od 1.7.2017 a prehľad parametrov viazaných na sumu životného minima

Životné minimum od 1.7.2017 a prehľad parametrov viazaných na sumu životného minima

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 173/2017 Z. z. o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. 7. 2017  sumy životného minima nasledovne:

 

·         199,48 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

·         139,16 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

·         91,06 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa

 


       Parameter                          Právna úprava                Platné obdobie        Suma v Eur

 

Daňový bonus (mesačný)       § 52 ods. 7 zákona           od 1.1.2018                     21,56

                                                   č. 595/2003 Z. z.              do 31.12.2018

 

Daňový bonus (ročný)             § 52 ods. 7 zákona           od 1.1.2018                     258,72

                                                   č. 595/2003 Z. z.               do 31.12.2018

 

Nezdaniteľná časť základu      § 35 ods.1 písm. b)           od 1.1.2018                    319,17

dane na daňovníka (mesačná) zákona č. 595/2003 Z. z   do 31.12.2018

 

Nezdaniteľná časť základu      § 11 ods.2 písm. a)           od 1.1.2018                    3 830,02

dane na daňovníka (ročná)      zákona č. 595/2003 Z. z   do 31.12.2018

 

Základ dane z príjmov FO,      § 11 ods.2 písm. b)            od 1.1.2018                    19 948,00

po ktorého prekročení             zákona č. 595/2003 Z. z    do 31.12.2018    

dochádza ku kráteniu ročnej

NČZD

 

Základ dane z príjmov FO,      § 35 ods.2 zákona             od 1.1.2018                      2 939,01

po ktorého prekročení             č. 595/2003 Z. z.               do 31.12.2018      

sa na túto časť základu dane

uplatňuje 25 % sadzba dane

(mesačný)

 

Základ dane z príjmov FO,      § 15 písm. a) bod 1b.         od 1.1.2018                      35 268,06

po ktorého prekročení             č. 595/2003 Z. z.                do 31.12.2018      

sa na túto časť základu dane

uplatňuje 25 % sadzba dane

(ročný)

 

Základná nepostihnuteľná       § 1 ods. 1 nariadenia          od 7.2017                        199,48

suma pri exekučných               vlády SR č. 268/2006 Z. z. do 30.6.2018

zrážkach (mesačná)

  

Úpravy potrebné v KPIS WinCodex

 

1. Upraviť parametre miezd od 1.7.2017:
2. Upraviť parametre miezd od 1.1.2018:
3. Upraviť daňovú tabuľku platnú od 1.1.2018

Posledná zmena (Streda, 13 December 2017 13:39)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPA_1.jpg