Domov Novinky v KPIS Wincodex Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) od 1.1.2017

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) od 1.1.2017

 Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) od 1.1.2017

 Metodický pokyn FR SR k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2004 Z. z.

 

Finančné riaditeľstvo SR nadväzne na zmeny a doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP")  vykonané od 1. 1. 2017, aktualizuje metodický pokyn k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP.

Do tohto metodického pokynu sú prevzaté všetky  časti pôvodného metodického pokynu (IRA 57/2014), ktoré sú aktuálne aj po 1. 1. 2017.

V metodickom pokyne, v oddiele 1 - Výpočet základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP sa okrem iného uvádza:

Dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie je definovaný v § 2 písm. w) ZDP ako príspevok podľa osobitného predpisu, pričom ZDP odkazuje na § 20 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. Vzhľadom na uvedené dobrovoľný príspevok platený na starobné dôchodkové sporenie sa považuje za príspevok podľa § 5 ods. 7 písm. e) ZDP.

 

Jeho uplatnenie bolo pre roky 2013 až 2016 špeciálne riešené formou nezdaniteľnej časti základu dane a z uvedeného dôvodu nebola možnosť v týchto rokoch dobrovoľný príspevok platený na starobné dôchodkové sporenie odpočítavať od zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane).

Za zdaňovacie obdobie 2017 si už daňovník môže dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie uplatniť v súlade s § 5 ods. 8 ZDP pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 (ďalej len „ČZD podľa § 5 ZDP").

V súlade s § 5 ods. 8 ZDP pri výpočte ČZD podľa § 5 ZDP sa zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znižujú len o to poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, t. j. daňovník s príjmami zo závislej činnosti [§ 2 písm. aa) ZDP].

Správca dane nie je oprávnený upravovať výšku súm poistného a príspevkov, ktoré zamestnávateľ zrazil zamestnancovi

zo mzdy podľa predpisov upravujúcich platenie poistného a príspevkov.

 

Dobrovoľný príspevok na SDS (II. pilier):

1. Do 31.12.2016 bol NČZD podľa § 11 ods. 8

2. Od 1.1.2017 sa môže uplatniť v súlade s § 5 ods. 8 ZDP pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane)  a z uvedeného dôvodu bola vykonaná úprava druhu mzdy 576 a nápočet do Potvrdenia o príjme FO

3.  Neovplyvňuje hodnotu Ćistej mzdy

4.  Neovplyvňuje Celkovú cenu práce definovanú v § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)

V tlačovom doklade Výplatna páska je vykazovaný medzi zrážkami zo mzdy spolu s príspevkami na DDS (III. pilier)

6. V tlačovom doklade Mzdový list je vykázaný na samostatnom riadku 407.

Posledná zmena (Štvrtok, 29 Jún 2017 12:55)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Vyppaska.jpg