Domov Novinky v KPIS Wincodex Postup zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni v prípade neprítomnosti

Postup zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni v prípade neprítomnosti

Sociálna poisťovňa: Postup zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni v prípade neprítomnosti

 zamestnanca - dohodára v práci z dôvodu podľa § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) Zákonníka práce


 V praxi sa vyskytujú situácie, kedy zamestnanec na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

(ďalej len „dohody") nemôže vykonať prácu v čase, ktorý stanovil zamestnávateľ.

Dôvodom je neprítomnosť v práci uvedená v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) Zákonníka práce (napríklad vyšetrenie

v zdravotníckom zariadení, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo úmrtie

rodinného príslušníka). 

Postup, aký zamestnávateľ v takom prípade zvolí, príp. dohodne so zamestnancom, a ako to ovplyvní sociálne poistenie

zamestnanca, bude závisieť od konkrétnych okolností.

Na dohody sa vzťahujú len tie ustanovenia iných častí Zákonníka práce, o ktorých to Zákonník práce ustanoví alebo na ktorých

sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú. Dohoda musí byť v súlade s § 1 ods. 6 a podľa § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce.

 

V § 223 ods. 2 Zákonníka práce sa výslovne stanovuje, že pokiaľ ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci

podľa § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g), je zamestnávateľ povinný ospravedlniť jeho neprítomnosť v práci.

Nestanovuje právnu kvalifikáciu situácie, či ide o pracovné voľno, či výkon práce, či prekážku v práci.

 

Vzhľadom na rozmanitosť situácií a výnimočný charakter dohôd majú zmluvné strany flexibilitu postupu v prípade vynechaného pracovného času.

 

Na základe uvedeného môžu nastať dve situácie:

 

1) Zamestnanec sa so zamestnávateľom dohodne na poskytnutí pracovného voľna bez náhrady odmeny z dôvodov

     podľa § 141 ods. 1 a 2 písm. a) až g) Zákonníka práce, ak je takáto dohoda v medziach Zákonníka práce.

 

2) Zamestnanec sa so zamestnávateľom nedohodnú na poskytnutí pracovného voľna bez náhrady odmeny a v takomto prípade je  zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodov podľa § 141 ods. 1 a 2 písm. a) až g) ZP.

 

V prvom prípade dochádza u zamestnanca k prerušeniu povinného sociálneho poistenia  v zmysle § 26 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"). 

Zamestnávateľ je povinný toto prerušenie oznámiť Sociálnej poisťovni na tlačive Registračný list FO.

 

V druhom prípade nedochádza u zamestnanca k prerušeniu povinného sociálneho poistenia podľa § 26 ods. 1 zákona.

Zamestnávateľ teda nemá ani povinnosť oznámiť prerušenie povinného sociálneho poistenia Sociálnej poisťovni.

 

Posledná zmena (Štvrtok, 29 Jún 2017 12:46)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ppotvrzd_2009.jpg