Domov Novinky v KPIS Wincodex Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2017

Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2017

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.  o sociánom poistení v znení neskorších predpisov.

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

sa od 1.1.2017 zvyšujú z 5-násobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku (priemerná mzda), v ktorom sa poistné platí na 7-násobok priemernej mzdy.

 

 

Pre zamestnancov a zamestnávateľov tak bude od 1.1.2017 platiť maximálny vymeriavací základ: 6181 eur (výpočet: 7x 883 eur, kde 883 je priemerná mzda v hospodárstve za rok 2015).

Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený najvyššou výškou a platí sa vždy z celého dosiahnutého vymeriacieho základu.

 

Podľa § 138 ods. 12 zákona o sociálnom poistení naďalej platí, že ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 140 (t. j. obdobia, za ktoré sa poistné neplatí, napr. z dôvodu, že zamestnanec je  uznaný za dočasne práceneschopného, poskytuje sa mu materské, od prvého dňa potreby  osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby do skončenia tejto potreby, najdlhšie však do desiateho dňa tejto potreby), maximálny vymeriavací základ sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné.

 

Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. 

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:46)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_NEDOPLPREPL17_1.jpg