Domov Novinky v KPIS Wincodex Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel

Do KPIS WinCodex bol implementovaný nový nástroj pre automatizovaný nápočet údajov a manuálne zadávanie údajov do riadneho, opravného alebo dodatočného daňového priznania  k dani z motorových vozidiel v zmysle zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel platného k 1.1.2015.

Automatizovaný nápočet údajov je viazaný na modul Dlhodobého majetku.

Do daňového priznania sa do zoznamu vozidiel a údaje o nich definované v technických parametroch preberú tie vozidlá, ktoré majú v matričnom súbore dlhodobého majetku označený parameter: Počítať daň.

Okrem automatizovaného nápočtu motorových vozidiel je možné do zoznamu vozidiel zadávať jednotlivé vozidlá manuálne (jedná  sa napr. o vozidlá, ktoré nie sú zaradené v dlhodobom majetku, ale daňovníkom je zamestnávateľ podľa § 3 písm. e/ zákona č. 361/2014 Z. z. ), pričom na správnosť manuálne zadávaných údajov vo vstupe sú zapracované kontroly.

 

Dodatočné daňové priznanie je možné vytvoriť načítaním posledného platného daňového priznania a následne vykonať editáciu údajov, resp. doplniť zoznam motorových vozidiel.

Pre vystavenie daňového priznania je nevyhnutné vykázané údaje z KPIS WinCodex prostredníctvom Odoslania xml súboru exportovať a následne načítať do príslušného elektronického formulára na stránke Finančnej správy.

Okrem riadneho, opravného a dodatočného daňového priznania program umožňuje vytvoriť kópiu z existujúceho daňového priznania na nasledujúci rok, pričom na základe prvej evidencie vozidla a technických údajov o vozidle sa automatizovane prepočíta daň za jednotlivé vozidlá.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:44)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Prehladv10_Pg1.jpg