Domov Novinky v KPIS Wincodex Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane - § 5 ods. 7 písm. m) a § 52zg ods. 12 ZDP.

Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane - § 5 ods. 7 písm. m) a § 52zg ods. 12 ZDP.

Zákonom č. 253/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2016 novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vznení znení neskorších predpisov.

Okrem príjmov oslobodených od dane je od dane oslobodená aj sociálna výpomoc z dôvodu:

- úmrtia blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v domácnosti zamestnanca

- odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí

- dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržíté trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia

 

 

poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa.

Ak takto vymedzená sociálna výpomoc presiahne 2 000 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. Za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak dočasná pracovná neschoposť začala v predchádzajúcom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie neptretžitého trvania dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Podľa § 52zg ods. 12 zákona č. 595/2003 Z z. o dani z príjmov sa ustanovenie § 5 ods. 7 písm. m) v znení účinnom od 1. januára použije prvýkrát na sociálnu výpomoc poskytnutú zamestnancovi po 31. decembri 2015.

 

V module Mzdy bol do číselníka Druhov miezd doplnený nový druh mzdy na poskytnutie sociálnej výpomoci:

368 - Výplaty zo sociálneho fondu - sociálna výpomoc do 2000 € (§ 5 ods. 7 pism. m/ 595/2003) 

Posledná zmena (Piatok, 29 Január 2016 12:56)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_ZIADOST15_1.jpg