Domov Novinky v KPIS Wincodex Lehoty odovzdávania dokladov v roku 2016

Lehoty odovzdávania dokladov v roku 2016

 Lehoty pre podávanie daňových priznaní, hlásenia, prehľadu a lehoty pre ročné zúčtovanie dane za zdaňovacie obdobie roku 2015

 Daň z motorových vozidiel -  do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pre rok 2015 lehota do 01. februára 2016 (§ 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z.)

Daňové priznanie k dani z príjmov – pre právnické osoby do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 49 ods.2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Pre živnostníka je základná lehota 31. marec 2016, ktorú možno na základe oznámenia správcovi dane predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, alebo najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov ak súčasťou jeho zdaniteľných príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (§ 49 ods. 3 písm. a/  a § 49 zákona  ods. 3 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse - do 30. apríla 2016

(§ 39 ods. 9 písm. b/ a § 49 ods.2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac - do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac (§ 39 ods. 9 písm. a/ a § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 

Zákonné lehoty k daňovým povinnostiam v mzdovej učtárni od 1.1.2016

 

Do 31. januára 2016 resp. pri nástupe do zamestnania: Dať podpísať zamestnancovi Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti na rok 2016  (§ 36 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Mesačne – výplatný termín + najviac 5 dní: Uskutočniť odvod preddavkov dane zo závislej činnosti (§ 35 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 5. februára 2016: Požiadať zamestnávateľa  o vystavenie  Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2015, ktoré chce zamestnanec predložiť inému zamestnávateľovi , ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane (§ 39 ods. 5 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 10. februára 2016: Doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2015 zamestnancom, ktorí oň požiadali do 5. februára 2015 z dôvodu, že Ročné zúčtovanie dane im vykoná iný zamestnávateľ (§ 39 ods. 5 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 15. februára 2016: Zamestnanec musí zamestnávateľovi doručiť Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň .. spolu s príslušnými dokladmi, ktoré preukazujú nárok na zníženie základu dane a daňový bonus    (§ 38 ods. 1 a § 36 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 10. marca 2016: Doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2015 zamestnancom, ktorí zamestnávateľa nepožiadali o vykonanie Ročného zúčtovania dane (§ 39 ods. 5 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 31. marca 2016: Vykonať Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 (§ 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 30. apríla 2016: Doručiť správcovi dane Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov (§ 39 ods. 9 a § 49 ods. 2  zákona č. 595/2003 Z. z.)  Vystaviť a doručiť zamestnancom doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2015 (§ 38 ods. 10 a § 39 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.) Zraziť nedoplatok na dani aj v sume nižšej ako 5 eur u zamestnancov, ktorí si v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane uplatnili postup podľa § 50 (§ 38 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z.) Vystaviť na žiadosť zamestnancov Potvrdenie o výške zaplatenej dane za rok 2015 na účely jej použitia na osobitné účely, t. j . 2 %, resp. 3 % (§ 39 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 Najneskôr pri zúčtovaní mzdy za mesiac apríl 2016:  Zamestnávateľ vráti zamestnancom preplatok z ročného zúčtovania dane za rok 2015, nevyplatený daňový bonus a zamestnaneckú prémiu (§ 38 ods. 6 zákona č. 595/2003      Z. z.).

 Do 10 dní od podania žiadosti zamestnanca o vydanie doplneného dokladu Ročné zúčtovanie dane: Vydať doklad o vykonanom Ročnom zúčtovaní dane za rok 2015 doplnený o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu (§ 39 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 Do konca roka 2016: Zrážať zamestnancom zo zdaniteľnej mzdy nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania dane za rok 2015 (§ 38 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 

Do 30 dní od vzniku skutočnosti: Zamestnávateľ je povinný oznámiť správcovi dane príslušnému podľa trvalého bydliska zamestnanca skutočnosť, že nemôže zamestnancovi z jeho zdaniteľnej mzdy zraziť nedoplatok dane, alebo nemôže od zamestnanca vybrať daňový bonus priznaný a vyplatený vo vyššej sume ako je stanovené zákonom a to zavinením zamestnanca z dôvodu, že mu nevypláca mzdu a je povinný zaslať všetky potrebné doklady správcovi dane,

 

aby tento mohol zrážku vykonať (§ 40 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z.) 

Posledná zmena (Utorok, 05 Január 2016 14:24)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Hlasenie_2009_pg1.jpg