Domov Novinky v KPIS Wincodex Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie od 1.2.2015

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie od 1.2.2015


Od 1.2.2015 sa mení vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré je povinný vykazovať zamestnávateľ v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z...

Forma, vzor a štruktúra listinných výkazov preddavkov na poistné a dátové rozhranie výkazov preddavkov na poistné v elektornickej podobe ( dávka 514) od 1.2.2015, je zverejnená na stránke MZ SR v sekcii Legislatíva a financovanie, Zdravotné poistenie.

Od 1.2.2015 musia zamestnávatelia podávať mesačné výkazy už len v novej dátovej štruktúre a to aj za obdobie pre 01/2015.

Do KPIS WinCodex boli nové vzory tlačív zapracované podľa vzorov jednotlivých zdravotných poisťovní a pre ich generovanie je nevyhnutná úprava číselníka: Číselník bankového spojenia a POISŤOVNÍ užívateľa. Pre jenotlivé zdravotné poisťovne je potrebné s platnosťou od 1.1.2015 definovať nový tlačový doklad.

Výkaz preddavkov zamestnávateľa je upravený o tri nové položky:

- Celková výška príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky – uvádza sa celková výška príjmu zamestnanca pre uplatnenie odpočítateľnej položky (do uvedenej položky sa napočítava aj príjem zamestnanca, ktorý si odpočítateľnú položku neuplatňuje, ale nezapočítava sem príjem ďalších príjmov

- Celková výška ďalších príjmov – uvádza sa celková celková výška ďalších zamestnanca (napr. príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjmy vyplatené po skončení pracovného pomeru, príjem zamestnanca, za ktorého poistné platí štát vpodľa § 11 ods. 7 písm. v/ zákona o zdravotnom poistení, t.j. zamestnanca, na ktérého sa vzťahuje odvodová úľava). Ak takýto príjem zamestnanec nemá, uvedie sa 0.

- Odpočítateľná položka – uvádza sa celková výška odpočítateľnej položky u zamestnanca. Ak sa neuplatňuje, uvedie sa 0.

Podľa usmernenia zdravotných poisťovní a MZ SR sa v časti výkazu: Zoznam zamestnancov, v prípade listinnej formy, resp. v tele dávky v prípade elektronickej formy (t.j. údaje o jednotlivých zamestnancoch) z Počtu dní nevylučujú dni, počas ktorých je zamestnanec považovaný za fyzickú osobu, za ktorú platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) a § 11 ods. 7 písm.v), t.j. dni počas ktorých je zamestnanec dočasne práceneschopný a


 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
proczuc_2009_1.jpg