Domov Novinky v KPIS Wincodex Minimálna mzda na rok 2015

Minimálna mzda na rok 2015


Od 1.1.2015 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297//2014 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015.

Suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom


Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na spracovanie miezd v roku 2015

1. Úprava parametrov miezd:

minimálna mesačná mzda: 380,00 eur

minimálna hodinová mzda: 2,184 eur

minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 2,3296 eur

minimálna mzda pre daňový bonus: 190,00 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa §5 zákona o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

2. Úprava minimálnych mzdových nárokov v pracovných operáciach.

V náväznosti na novelu zákona č. 361/2012 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, sa minimálna mzda vzťahuje s účinnosťou od 1.1.2013 aj na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPA_1.jpg