Domov Novinky v KPIS Wincodex Účtovná závierka za rok 2014

Účtovná závierka za rok 2014

 


Ministerstvo financiií SR vydala podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:

  1. Opatrenie z 24.9.2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financii SR z 31.3.2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31.12.2014
  2. Opatrenie z 24.9.2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financii SR z 11.12.2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31.12.2014.


V KPIS WinCodex boli účtovné závierky zapracované do výkazov v module účtovníctvo:

  • číslo výkazu 114 - Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve Úč POD r. 2014
  • číslo výkazu 614 - Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky Úč MÚJ


Posledná zmena (Utorok, 03 Marec 2015 11:15)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Vyppaska.jpg