Domov Novinky v KPIS Wincodex Dividendy za rok 2013 a nasledujúce

Dividendy za rok 2013 a nasledujúce

Platiteľom dividend je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy.

Nový spôsob platenia preddavkov z dividend sa vzťahuje až na dividendy vyplatené za rok 2013

Od 1.12014 nadobudol  účinnosť  zákon č. 463/2013 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení.

Novelou zákona sa zaviedol maximálny vymeriavací základ pre poistenca, ktorý má príjem z vyplatených dividend vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Sadzba poistného z vyplatených dividend je podľa § 12 ods. 1 písm. g/ zákona o ZP vo výške 14%.

V programe  WinCodex bol do modulu Mzdy zapracovaný nový nástroj na:

 

- evidenciu  vyplatených dividend platiteľom dividend

- výpočet vymeriavacieho základu

- výpočet preddavku poistného z vyplatených dividend

- vykazovanie dividend osobitným Výkazom platiteľa dividend v tlačovej forme, ktorý je definovaný pre jednotlivé zdravotné poisťovne v bankových spojeniach v novom module 10

- vykazovanie dividend osobitným Výkazom platiteľa dividend v elektronickej forme

(povinnosť vykazovania v elektronickej forme vychádza z § 20 ods. 6  zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, t.j. v prípade, ak platiteľ dividend vypláca dividendy najmenej 3 osobám)

- tvorbu platobných príkazov pre odvod preddavkov na poistné z dividend. Variabilným symbolom je IČO platiteľa doplnené dvoma nulami sprava, špecifický symbol generuje program automatizovane v tvare 88MMRRR, pričom 88 označuje že ide o platiteľa dividend, MMRRRR je mesiac a rok vyplatenia  dividend.

Preddavok na poistné z vyplatených dividend je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca , v ktorom boli dividendy vyplatené. V rovnakom termíne je platiteľ dividend povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné.

Posledná zmena (Pondelok, 10 Marec 2014 15:15)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
suvaha1v09_1.jpg