Domov Novinky v KPIS Wincodex Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predkladať miestne príslušnému správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse, poskytovaných zamestnancom  bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie,a to do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia na tlačive, vzor ktorého určí Ministerstvo financií SR

 

Do programu WinCodex bol zapracovaný nový vzor tlačiva Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytovaných jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse, ktoré určilo Ministerstvo financií SR Oznámením číslo MF/026368/2013-721, uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013 za zdaňovacie obdobie roku 2013.

Hlásenie sa podáva do 30. apríla 2014 za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona v peňažnej i nepeňažnej forme.

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 10 Marec 2014 09:54)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PrikazVUB.jpg