Domov Novinky v KPIS Wincodex Kontrolný výkaz DPH

Kontrolný výkaz DPH

Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Novelou sa do praxe zavádza podávanie kontrolného výkazu DPH . Podľa § 78a zákona o dani z pridanej hodnoty je každý platiteľ dane povinný podávať za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie aj Kontrolný výkaz DPH a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t.j. prvý krát do 25.februára 2014 ak je platiteľ DPH mesačným plátcom DPH, resp. do 25. apríla 2014 ak je štvrťročným plátcom DPH.

 

Kontrolný výkaz môže byť podaný len elektronickými prostriedkami.

Kontrolný výkaz:

 • je dokument, ktorý obsahuje informácie o vymedzených dodávkach tovaru a služieb platiteľom dane na vstupe a výstupe

 • obsahuje len tie údaje, ktoré sa neuvádzajú už v iných typoch výkazu: súhrnný výkaz a údaje o vyvezených tovaroch do tretích štátov

 • obsahuje podrobné údaje o uskutočnených a prijatých transakciách na základe vyhotovených a prijatých faktúr o dodaní tovaru a služieb vrátane súhrnných faktúr a dohôd o platbách podľa § 75 zákona o DPH, z ktorých v tuzemsku vznikne platiteľovi dane povinnosť platiť daň a z ktorých platiteľovi vznikne právo na odpočítanie dane

 • obsahuje údaje o celkovej sume obratov evidovaných všetkými ERP

 • obsahuje kumulované údaje týkajúce sa všetkých ostatných dodaní tovarov a služieb, pri ktorých nie je povinnosť evidovať ich prostredníctvom ERP a ku ktorým nie je povinnosť vydať faktúru (napr. diaľničné známky, parkovacie lístky, plnenia voči nezdaniteľnej osobe a iné)

 • osobitne sa budú do kontrolného výkazu uvádzať údaje z opravných faktúr

 

Riešenie v programe WinCodex

Pre správny nápočet údajov do kontrolného výkazu je zo strany používateľa nevyhnutné:

 • v registri firiem mať aktualizované údaje: DIČ, IČDPH

 • v parametroch kontrolného výkazu definovať druhy účtovných dokladov pre jednotlivé oddiely kontrolného výkazu .V prípade interných dokladov odporúčame zvoliť príznak interného dokladu tak, aby ho bolo možné jednoznačne smerovať do príslušného oddielu kontrolného výkazu.

 • prvotný doklad mať zaúčtovaný

 • pre nápočet údajov o tovaroch dodaných iným platiteľom dane v tuzemsku, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH (napr. poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety) do oddielu B1 použíť v knihe došlých faktúr druh pohybu 19 - DF- TUZEMSKO - samoodaňovanie §69 odst.12, v ktorom sú definované skupiny DPH:

- pre základnú sadzbu: skupina DPH 11

- pre zníženú sadzbu: skupina DPH 22

 

 • pre nápočet údajov o dodaných tovaroch, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia do oddielu A1 je nevyhnutné mať v položke faktúr skupinu DPH 4 a zároveň vyplnený štvormiestný kód colného sadzobníka pre kontrolný výkaz.

 

 

V prípade, že účtovný doklad nie je možné spracovaním jednoznačne zaradiť do príslušného oddielu, používateľovi sa uvedený zápis zobrazí v nezaradených dokladoch a následne ho môže preradiť do ním zvoleného oddielu.

Pre tlač údajov vchádzajúcich do kontrolného výkazu má používateľ k dispozícii zostavy nachádzajúce sa v menu formulára kontrolného výkazu.

Odosielaním údajov kontrolného výkazu do xml súboru sa používateľovi zobrazí formulár, ktorý slúži na vytvorenie elektronického formátu za vybrané obdobie do nastavenej cesty pre export XML. Cesta pre exoort XML súboru môže byť zadaná používateľom, alebo podľa definovania v parametroch účtovníctva nastavená programom WinCodex.


 

Posledná zmena (Pondelok, 20 Január 2014 12:44)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Prehladv10_Pg1.jpg