Domov Novinky v KPIS Wincodex Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných od 1.11.2013

Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných od 1.11.2013

Zákon č. 338/2013 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Od. 1.11.2013 sa zavádza nová výnimka z nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti a súčasne i zdravotného poistenia zamestnancov a zamestnávateľov.

 

Zamestnanec, ktorý bol pred nástupom do zamestnania evidovaný na úrade práce ako tzv. dlhodobo nezamestnaný (to znamená, že bol v evidencií najmenej 12 mesiacov), bude po dobu dvanástich mesiacov oslobodený od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne.

Podobne jeho zamestnávateľ – ten bude platiť len symbolických 1,05% z jeho príjmu do Sociálnej poisťovne na úrazové a garančné poistenie.

Podmienky, ktoré musia byť splnené:

zamestnanec bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru dodobo nezamestnaný občan, t.j. občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradepráce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného alebo šátnozamestnaneckého pomeru, suma mesačného príjmu zamestnanca z tohto pracovného pomeru alebo šátnozamestnaneckého pomeru nebude vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy, Sociálna poisťovňa ani zdravotná poisťovňa neevidujú voči zamestnávateľovi ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na nezaplatených odvodoch alebo na úrokoch z omeškania, zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tohto zamestnanca.

 

Hranica príjmu

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní úľava na odvodoch pre dlhodobo nezamestnaného, je v prípade zamestnania, ktoré sa začne v roku 2013 suma 67% z 786 eur, čo je suma 526,62 eura.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní úľava na odvodoch pre dlhodobo nezamestnaného, je v prípade zamestnania, ktoré sa začne v roku 2014 suma 67% z 805 eur, čo je suma 539,35 eura.

Úpravy vykonané v programe WinCodex

  • vytvorené nové pracové pomery pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných

  • upravený nápočet do oznámenia pri zmene platiteľa pre účely zdravotného poistenia

  • dopracované nové typy fyzickej osoby pre generovanie registračného listu fyzickej osoby do sociálnej poisťovne

  • upravená štruktúra xsd schém RLFO, mesačného výkazu , výkazu poistného pre Socálnu poisťovňu

  • upravený spôsob a forma vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

 

Postup pri vyplňovaní RLFO a mesačného výkazu podľa usmernenia Sociálnej poisťovne:

1. Zamestnávateľ prihlasuje fyzickú osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. d) na účely úrazového poistenia, garančného poistenia a na účely osobitného predpisu (ďalej len „14-ka") pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru najneskôr pred začatím výkonu práce.

= RLFO prihláška typ 14 (UP, GP) a dátum vzniku poistenia sa vypĺňa dátumom vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru

= v MV bude typ 14 (UP, GP), pokiaľ suma jej mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer (ďalej len „67% PMM spred 2 rokov").

2. Ak počas trvania poistenia 14-ky (UP, GP) v období prvých 12 kalendárnych mesiacov presiahne 67% PMM spred 2 rokov, vznikajú všetky povinné poistenia zamestnanca od prvého dňa kal. mesiaca, za ktorý bol príjem presiahnutý. Ak v nasledujúcich mesiacoch nepríde k presiahnutiu 67% PMM spred 2 rokov, povinné poistenie zamestnanca nezaniká.

Ide o zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) a povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti mu vzniklo podľa § 20 ods. 4 písm. a)

= RLFO prihláška typ 16 (NP, DP, PvN) a vypĺňa sa dátum vzniku poistenia prvým dňom kal. mesiaca, za ktorý bol príjem presiahnutý a dátum vzniku právneho vzťahu dátumom vzniku 14-ky (UP, GP).

LEHOTA: najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom mesačný príjem presiahol sumu podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu. (t.j.najneskôr v de)n určený na výplatu príjmov, ak nie je takýto deň určený, posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.ˇ)

= v MV bude od kal. mesiaca, za ktorý bol príjem presiahnutý typ 1 (všetky poistenia). Do zistenia skutočnosti presiahnutia 67% PMM spred 2 rokov bude v MV typ 14 (UP, GP).

Pomôcka: 14 + 16 = 1

3. Ak 14-ka (UP, GP) trvá viac ako 12 kal. mesiacov, vznikajú povinné poistenia zamestnanca a zamestnávateľ prihlasuje všetky povinné poistenia zamestnanca prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí 12-teho kalendárneho mesiaca trvania 14-ky (UP, GP).

Ide o zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) a ak povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti vzniklo podľa § 20 ods. 4 písm. b)

= RLFO prihláška typ 16 (na všetky poistenia zamestnanca) a vypĺňa sa dátum vzniku poistenia prvým dňom kal. mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí trvania 14-ky (UP, GP) a dátum vzniku právneho vzťahu dátumom vzniku 14-ky (UP, GP).

LEHOTA: pred vznikom tohto poistenia

= v MV od prvého mesiaca nasledujúceho po uplynutí trvania 14-ky (UP, GP) bude typ 1 (všetky poistenia). Predchádzajúce obdobia budú v MV ako typ 14 (UP, GP).

Pomôcka: 14 + 16 = 1

4. V prípade ukončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pre prípady uvedené v bode 2 a 3

= RLFO odhláška typ 1 a vypĺňa sa dátum zániku poistenia dátumom ukončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a dátum vzniku poistenia dátumom vzniku povinných poistení zamestnanca - ide o dátum vzniku poistenia z RLFO prihláška typ 16.

5. A) Ak dôjde k presiahnutiu 67% PMM spred 2 rokov rozpočítaním príjmu vyplateného po skončení pracovného vzťahu, z ktorého mal zamestnanec postavenie zamestnanca iba 14-ky, (UP, GP), ku vzniku dôchodkového poistenia dochádza vždy od vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a trvá do skončenia pracovného vzťahu. Príjem sa rozrátava na trvanie pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Ide o zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c).

= RLFO prihláška typ 15 (na DP) a vypĺňa sa dátum vzniku poistenia ako aj dátum vzniku právneho vzťahu dátumom vzniku 14-ky (UP, GP).

(pre 15 - je to vlastne ukončený PP sa robí len prihláška, odhláška,zmena, prerušenie - nie

Pomôcka: 14 + 15 = 17

B) Ak nedôjde k presiahnutiu 67% PMM spred 2 rokov rozpočítaním príjmu vyplateného po skončení pracovného vzťahu, z ktorého mal zamestnanec postavenie zamestnanca iba (14-ka, UP, GP), nevzniká dôchodkové poistenie zamestnanca.

Typ

Prihláška

Odhláška

Prerušenie

Zmena

Zrušenie

Použitie

14

A

A

A

A

A

RLFO, MV, VP

15

A

---

---

---

A

Len RLFO

16

A

---

---

---

A

Len RLFO

17

---

---

A

A

---

RLFO, VP

SKRATKY

RLFO - Registračný list fyzickej osoby

MV - Mesačný výkaz poistného a príspevkov

67% PMM spred 2 rokov - 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.


 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná zmena (Piatok, 08 November 2013 14:09)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ZP_Apollo_2009_01.jpg