Domov Novinky v KPIS Wincodex Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie od 15.3.2013

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie od 15.3.2013


S účinnosťou od 15.3.2013 platí novela č.5 Metodického usmernenia UDZS č. 3/2009 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni, ktoré v bode 17 upravuje evidenciu osôb vykonávajúcich činnosť na základe dohody mimo pracovného pomeru:

17) Evidencia osoby, vykonávajúcej činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sa realizuje iba v dňoch, kedy sa práce skutočne vykonávajú. Na dni, kedy nie je vykonávaná závislá činnosť sa nahliada ako na dni, kedy osoba nie je zamestnancom, s výnimkou:

a) dní, kedy činnosť nie je vykonávaná z titulu čerpania nepretržitého odpočinku v týždni (§ 93 Zákonníka práce). Za tieto dni sa pokladajú presne 2 dni zo 7 dní, v súlade s ustanovením Zákonníka práce, podľa ktorého má zamestnanec nárok raz za týždeň na dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku. Ak osoba, vykonávajúca činnosť na základe dohody počas ucelených 7 dní (nasledujúcich po sebe) nevykonáva činnosť 2 po sebe nasledujúce dni, tieto dni sa pokladajú za obdobie zamestnania,

b) dní „práceneschopnosti (nemocenské)“, „ošetrovanie člena rodiny (ošetrovné)“, materskej, kedy sa osoba pracujúca na dohodu (a zúčastnená na nemocenskom poistení) pokladá za zamestnanca.


 

 

Posledná zmena (Štvrtok, 18 Apríl 2013 09:39)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
SVDPHv10_1.jpg