Domov Novinky v KPIS Wincodex Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2013

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2013

 


Od 1.1.2013 nadobúda účinnosť novela zákona o dani z príjmov č. 395/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon o daní z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Najdôležitejšie zmeny týkajúce sa zamestnancov od 1.1.2013:

Zrušenie rovnej sadzby dane.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb podľa § 15 zákona o dani z príjmov je:

  • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2013 je táto suma 34 401,74 eura),

  • 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima (sadzbou 25% sa tak za rok 2013 zdaní tá časť základu dane daňovníka, ktorá presiahne sumu 34 401,74 eura).

Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov, budú platené s dvomi rôznymi sadzbami dane – do výšky zdaniteľnej mzdy 2 866,81 eura mesačne vrátane, to bude 19 %, nad túto sumu 25 %.

 

Obmedzenie možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku

Sprísňujú sa podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela). Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku (resp. opačne) žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

  • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo

  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo

  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo

  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

 

Okrem týchto podmienok je pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku (manžela) rozhodujúca výška príjmu daňovníka, ako aj vlastný príjem manželky (manžela). Vlastným príjmom manželky (manžela) je príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

 

Nová nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka - preukázateľne zaplatené príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II.pilier)

Táto nová nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka bola zavedená s účinnosťou od 1.1.2013 zákonom č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. .

Suma nesmie presiahnuť výšku 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej ŠU SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane (pre uplatnenie nezdaniteľnej časti v roku 2013 to bude priemerná mesačná mzda zistená za rok 2011 v roku 2012, t.j. sumu 786,- eur).

Za podmienok ustanovených v § 11 odsek 9 zákona o dani z príjmov má však daňovník povinnosť zvýšiť si základ dane z titulu uplatnených dobrovoľných príspevkov.

 


 

 

Posledná zmena (Štvrtok, 18 Apríl 2013 09:00)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ziadost_rzd2009_1.jpg