Domov Novinky v KPIS Wincodex Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie od 1.1.2013

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie od 1.1.2013


S účinnosťou od 01.01.2013 platí novela č.4 Metodického usmernenia UDZS č. 3/2009 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni, ktoré upravuje nahlasovanie neplateného voľna, nepravidelného príjmu a zamestnancov pracujúcich na dohodu.

Dôležitá zmena kódov:


2N - osobitný kód
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2N z titulu čerpania
neplateného voľna zamestnanca a absencie.


2Y - osobitný kód
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2Y z titulu nepravidelných
príjmov zamestnanca alebo z titulu vyplatených príjmov zamestnancovi po skončení
pracovného pomeru.


2D - osobitný kód
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2D zo zamestnávania fyzickej
osoby na základe dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti.

 

V programe WinCodex boli do oznámenia o zmene platiteľa v súvislosti s uvedeným metodickým usmernením doplnené nové kódy 2N a 2D.

 

V prípade zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorí sú zo zákona povinne zdravotne poistení, je nevyhnutné na dni v ktorých zamestnanec nepoberá zdaniteľný príjem podľa § 5 zákona o dani z príjmov nahrať druh mzdy 310 - Neodpracované PD - dohodári zdravotne poistení, s uvedením obdobia od – do.

V prípade dohodárov sa v oznámení o zmene platiteľa poistného na dni, v ktorých nebudú poberať zdaniteľný príjem, nebude uvádzať kód 2N (platí pri neplatenom voľne a absencii pre zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy), ale kód 2D K – t.j. koniec platnosti kategórie platiteľa poisteného s Dátumom zmeny : deň predchádzajúci dňu uvedenému v dátume Od v druhu mzdy 310.

Ak používateľ v druhu mzdy 310 uvedie dátum nástupu do zamestnania (t.j. deň, v ktorom dohodár bude mať zdaniteľný príjem), program automaticky do oznámenia o zmene platiteľa vygeneruje zápis s kódom 2D Z – t.j. začiatok platnosti kategórie platiteľa poistného s Dátumom zmeny: Nástup do zamestnania nahratý v druhu mzdy 310.

 

V prípade dohodárov, ktorí nie sú zo zákona o zdravotnom poistení považovaní za zamestnancov, sa naďalej na neodpracované kalendáre dni použije existujúci druh mzdy 275 - Neodpracované KD - dohodári bez zdravotného poistenia.

 


 

Posledná zmena (Pondelok, 21 Január 2013 10:17)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
VUB_Hromadny_prikaz.jpg