Domov Novinky v KPIS Wincodex Novela zákona o sociálnom a zdravotnom poistení od 1.1.2013

Novela zákona o sociálnom a zdravotnom poistení od 1.1.2013


Za zamestnanca sa na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti považuje pri pravidelnom mesačnom príjme aj fyzická osoba vykonávajúca činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodár) okrem:

 

  • fyzickej osoby vykonávajúcej činnosť na základe dohody o brigádnickej práci študentov (študent) a

  • fyzickej osoby vykonávajúcej činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek,invalidného výsluhového dôchodku.

Za zamestnanca sa na účely dôchodkového poistenia považuje aj:

  • fyzická osoba, vykonávajúca činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorá nie je pravidelne mesačne odmeňovaná,
  • fyzická osoba, vykonávajúca činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá je pravidelne alebo nie je pravidelne mesačne odmeňovaná, ak je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku a dovŕšila  dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku,
  • fyzická osoba, vykonávajúca činnosť na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ktorá je pravidelne mesačne odmeňovaná, ak mesačný príjem z tejto dohody presiahne, pre študenta do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil 18 rokov veku, sumu 66 eur a pre študenta od nasledujúceho mesiaca po dovŕšení 18 rokov veku, sumu 155 eur,
  • fyzická osoba, vykonávajúca činnosť na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ktorá nie je pravidelne mesačne odmeňovaná, ak priemerný mesačný príjem z tejto dohody presiahne, pre študenta do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil 18 rokov veku, sumu 66 eur a pre študenta od nasledujúceho mesiaca po dovŕšení 18 rokov veku, sumu 155 eur.
Za zamestnanca sa na účely zdravotného  poistenia považuje aj:
  • fyzická osoba, vykonávajúca činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ak nie je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku a dovŕšila  dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku
(Pozn.: študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov nie je na účely zdravotného poistenia považovaný za zamestnanca)

V zmysle platnej legislatívy boli do programu WinCodex zapracované nové typy pracovných pomerov pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s členením na:

  • dohody o vykonaní prác (pracovný pomer od 200 do 204, od 260 do 263)
  • dohody o pracovnej činnosti (pracovný pomer od 220 do 224, od 280 do 283)
  • dohody o brigádnickej práci študentov (pracovný pomer od 240 do 243, od 300 do 303)

 

Jednotlivé pracovné pomery v závislosti od typu dohody sa ďalej členia na pravidelný príjem a nepravidelný príjem z dôvodu zákonom definovaného platenia poistného a v rámci tohto členenia sú ďalej zohľadnené výnimky z platenia poistného na poistenie v nezamestnanosti a invalidné poistenie.

 

 


 

Posledná zmena (Pondelok, 21 Január 2013 10:18)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
SVDPHv10_1.jpg