Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na úpravy v KPIS WinCodex

 

1. Úprava parametrov miezd:

- minimálna mesačná mzda: 580,00 eur

- minimálna hodinová mzda: 3,333 eur

- minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 3,5552 eur

- minimálna mzda pre daňový bonus: 290,00 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa § 5 zákona

  o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

 

2. Úprava minimálnych mzdových nárokov

2.1.  v matričnom súbore pracovníkov:


Výpočet minimálnej hodinovej mzdy:

Stupeň

náročnosti

Koeficient    Mesačná

 MM             mzda 

                       

Hodinová mzda

40 h/týždeň

Hodinová mzda

38,75 h/týždeň

Hodinová mzda

37,5 h/týždeň

    1.                         1,0                   580                 3,333                       3,4405                     3,5552

    2.                         1,2                   696                 3,9996                     4,1286                     4,2662

    3.                         1,4                   812                 4,6662                     4,8167                     4,9773

    4.                         1,6                   928                 5,3328                     5,5048                     5,6883

    5.                         1,8                 1 044                5,9994                     5,5538                     6,3994

    6.                         2,0                 1 060                6,666                       6,8810                     7,1104


 
3,333 * Koeficient pre stupeň náročnosti *40/38,75 alebo 40/37,5 a výsledok sa zaokrúhli a 4 des.

 miesta matematicky

Definovanie minimálnych mzdových nárokov pre mzdové zvýhodnenia od 1.1.2020

 

Príplatok za sťažený výkon práce: Druh mzdy 136

- sadzba podľa ZP - najmenej 20% minimálneho mzdového nároku: 0,6666 eura

  (§ 124 ods. 3 zákona č. 311/2011 Z. z. )

 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu: Druh mzdy 132

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 40% minimálneho mzdového  nároku: 1,3332 eura

  (§ 123 ods. 1 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 50% minimálneho mzdového nároku: 1,6665 eura

 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť:

- v kolektívnej zmluve,

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý

  k 31. decembru predchádzajúceho roka zamestnáva menej ako 20 zamestnancov

 

nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však:

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 35% minimálneho mzdového nároku: 1,16655 eura

  (§ 123 ods. 2 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Pohotovosť neaktívna mimo pracoviska: Druh mzdy 151)

 - sadzba podľa ZP - najmenej 20% minimálneho mzdového nároku:   0,6666 eura

   (§ 96 ods. 5 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a

- mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku

- mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku.

(§ 122 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 50% minimálneho mzdového nároku: 1,6665 eura

  (§ 122a ods. 1 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť:

 

- v kolektívnej zmluve,

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý

  k  31. decembru predchádzajúceho roka zamestnáva menej ako 20 zamestnancov

 

nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však:

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 45% minimálneho mzdového nároku: 1,49985 eura

  (§ 122a ods. 2 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 100% minimálneho mzdového nároku: 3,333 eura

  (§ 122b ods. 1 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť

- v kolektívnej zmluve

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý

  k  31. decembru predchádzajúceho roka zamestnáva menej ako 20 zamestnancov

 

nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však:

- sadzba podľa zákonníka práce najmenej 90% minimálneho mzdového nároku: 2,9997 eura

  (§ 122b ods. 2 zákona č. 311/2011 Z. z.)

 

Posledná zmena (Piatok, 18 Október 2019 11:49)