Podľa novelizovaného znenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, § 5 ods. 7 písm. n), 13. plat zúčtovaný v máji (vyplatený v júni) je od roku 2019 (viď § 52zp) do výšky 500 eur oslobodený od dane z príjmov pri splnení ďalších 2 podmienok:

-        13. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške 500 eur (pôvodne musel byť vyplatený vo výške priemerného mesačné zárobku) a súčasne

-        pracovnoprávny  vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4. nepretržite aspoň 24 mesiacov

 Ak je 13. plat vyplatený vo výške nad 500 eur, do základu dane sa zahrnie len suma nad 500 eur.

 Rovnaké podmienky oslobodenia pri 13. plate sa vzťahujú aj pre platenie poistného na verejné zdravotné poistenie.

 Pre účely sociálneho poistenia sa podľa platnej legislatívy oslobodenie na 13. plat prvý krát bude aplikovať až v roku 2021.

 

Podmienky pre oslobodenie 14. platu od dane z príjmov a z poistného na verejné zdravotné poistenie do výšky 500 eur sa nezmenili a naďalej platí, že:

-        mzda je zamestnancovi zúčtovaná v mesiaci november a vyplatená v mesiaci december,

-        mzda je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,

-        pracovnoprávny  vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 31.10. nepretržite aspoň 48 mesiacov,

-        zamestnancovi bol vyplatený 13. plat.

Všetky podmienky musia byť splnené súčasne.

 

Posledná zmena (Utorok, 14 Máj 2019 10:03)