Výška náhrady príjmu je:

- od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca

- od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti  55% denného vymeriavacieho základu zamestnanca

- kolektívnej zmluve možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.

 

Denný vymeriavací zamestnanca je podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.

Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu.

VVZ pre rok 2017, z ktorého sa vychádza pri výpočte výšky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej od 1.1.2019 je 11 448 eur.

 

Maximálny denný VZ  pre výpočet výšky náhrady príjmu je od 1.1.2019: 62,7287 eura.