Domov Novinky v KPIS Wincodex

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a zmena v oznamovacích povinnostiach platiteľa poistného (zamestnávateľa)


Od 1.1.2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z. z., ktorou sa do výpočtu odvodov na zdravotné poistenie zavádza nová úľava pre nízkopríjmových zamestnancov - odpočítateľná položka.

Opočítateľná položka na zdravotné poistenie (OP) znižuje základ pre výpočet preddavkov na poistné.

Odpočítateľná položka sa uplatňuje u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a príjem zamestnanca je nižší ako 570 Eur. Môže sa uplatňovať na mesačnej báze u zamestnávateľa, alebo až v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Čítajte viac...

 

Minimálna mzda na rok 2015


Od 1.1.2015 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297//2014 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015.

Suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom


Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na spracovanie miezd v roku 2015

Čítajte viac...

 

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku od 1.1.2015


Od 1.1.2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z. , ktorá priniesla zmeny v odpisovaní hmotného majetku.

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku:

1. rozšírenie počtu odpisových skupín na 6:

  • 1. odpisová skupina s dobou odpisovania 4 roky
  • 2. odpisová skupina s dobou odpisovania 6 rokov

Čítajte viac...

 

Účtovná závierka za rok 2014

 


Ministerstvo financiií SR vydala podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:

  1. Opatrenie z 24.9.2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financii SR z 31.3.2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31.12.2014

Posledná zmena (Utorok, 03 Marec 2015 11:15)

Čítajte viac...

 

Kontrolný výkaz DPH – informácia o odhalení možných chýb v zaslanom KV DPH


Od 7.10.2014 FR SR spúšťa zasielanie chybových správ v kontrolnom výkaze do „schránky správ“ platiteľa a platiteľ môže chyby sám odstrániť do uplynutia lehoty na podanie. Podmienkou je zaslanie KV od 1.dňa do 20. dňa. Informáciu FR zasielame v prílohe. Ďalej pripomíname, že v najbližších dňoch bude zverejnené upravené poučenie k súhrnnému výkazu.

Novelou zákona bol znížený limit na možnosť podávania štvrťročného výkazu na 50 tis eur.

Bližšie informácie o odhalení možných chýb v zaslanom KV a o spôsobe ich opravy nájdete na stráne finačnej správy:

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/info-k-aktual-povinnostiamPosledná zmena (Utorok, 07 Október 2014 11:33)

 

Daňový bonus od 1.7.2014 sa nemení


Dňa 30. júna 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa

zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

Posledná zmena (Štvrtok, 14 August 2014 10:17)

Čítajte viac...

 

Dividendy za rok 2013 a nasledujúce

Platiteľom dividend je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy.

Nový spôsob platenia preddavkov z dividend sa vzťahuje až na dividendy vyplatené za rok 2013

Od 1.12014 nadobudol  účinnosť  zákon č. 463/2013 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení.

Novelou zákona sa zaviedol maximálny vymeriavací základ pre poistenca, ktorý má príjem z vyplatených dividend vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Sadzba poistného z vyplatených dividend je podľa § 12 ods. 1 písm. g/ zákona o ZP vo výške 14%.

Posledná zmena (Pondelok, 10 Marec 2014 15:15)

Čítajte viac...

 

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predkladať miestne príslušnému správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse, poskytovaných zamestnancom  bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie,a to do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia na tlačive, vzor ktorého určí Ministerstvo financií SR

Posledná zmena (Pondelok, 10 Marec 2014 09:54)

Čítajte viac...

 

Ročné zúčtovanie dane za rok 2013

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaniteľnom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR podľa §5 zákona o dani z príjmov, môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

 

Posledná zmena (Piatok, 07 Marec 2014 11:19)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPS_1.jpg