Domov Novinky v KPIS Wincodex

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od 1.1.2018

Zákonom č. 351/2017 Z. z. ktorým bol novelizovaný zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

, sa od 1.1.2018 zrušila odpočítateľná položka na ZP pre zamestnávateľa.

Posledná zmena (Utorok, 17 Apríl 2018 12:51)

Čítajte viac...

 

Zákonné lehoty k daňovým povinnostiam v mzdovej učtárni v roku 2018

Do 31. januára 2018 resp. pri nástupe do zamestnania: Dať podpísať zamestnancovi Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na rok 2018 (§ 36 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Mesačne – výplatný termín + najviac 5 dní: Uskutočniť odvod preddavkov dane zo závislej činnosti (§ 35 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 5. februára 2018: Požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017, ktoré chce zamestnanec predložiť inému zamestnávateľovi , ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane (§ 39 ods. 5 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Posledná zmena (Štvrtok, 22 Február 2018 12:57)

Čítajte viac...

 

Daň z motorových vozidiel - predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017

Finančná správa sa svojom webovom portáli zverejnila dňa 14.12.2017 tlačovú správu, ktorej obsahom je zavedenie novinky - predvypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozdiel za rok 2017.

Zámerom novinky je pre elektronicky komunikujúcich daňovníkov zjednodušiť vypĺňanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel ich  predvypĺňaním.

Obsah tlačovej správy nájdete:

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_novinka-dmvz

 

Daňový bonus od 1.1.2018

 

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 173/2017 Z. z. z 26. júna 2017 sa upravila suma životného minima k 1.7.2017 zo 198,09 eur na 199,48 eur na jednu dospelú osobu, čo predstavuje zvýšenie o 0,7%.

Vzhľadom k uvedenému sa mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2018 zvýšila o 0,7 %, t.j. o 15 centov z 21,41 eur na 21,56 eur. Suma daňového bonusu za celý rok 2018 je 258,72 eura na jedno dieťa.

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus je 6-násobok minimálnej mzdy platnej pre rok 2018, čo predstavuje sumu 2 880 eur (6* 480 eur).

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus zamestnancovi je mesačne polovica minimálnej mzdy platnej pre rok 2018, čo predstavuje 240 eur (480 /2).

 

Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2018

Od 1.1.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.  o sociánom poistení v znení neskorších predpisov.

 

 

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

Čítajte viac...

 

Minimálna mzda na rok 2018

 

Od 1.1.2018 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278//2017 Z. z.  zo dňa 11. októbra 2017, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018.

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 sa ustanovuje na 480,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

Posledná zmena (Piatok, 15 December 2017 13:48)

Čítajte viac...

 

Náhrada príjmu od 1.1.2018 – maximálny denný vymeriavací základ

Od 1.1.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

 

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Posledná zmena (Piatok, 15 December 2017 13:45)

Čítajte viac...

 

Životné minimum od 1.7.2017 a prehľad parametrov viazaných na sumu životného minima

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 173/2017 Z. z. o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. 7. 2017  sumy životného minima nasledovne:

 

·         199,48 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

·         139,16 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

·         91,06 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa

 


       Parameter                          Právna úprava                Platné obdobie        Suma v Eur

 

Daňový bonus (mesačný)       § 52 ods. 7 zákona           od 1.1.2018                     21,56

                                                   č. 595/2003 Z. z.              do 31.12.2018

 

Daňový bonus (ročný)             § 52 ods. 7 zákona           od 1.1.2018                     258,72

                                                   č. 595/2003 Z. z.               do 31.12.2018

 

Nezdaniteľná časť základu      § 35 ods.1 písm. b)           od 1.1.2018                    319,17

dane na daňovníka (mesačná) zákona č. 595/2003 Z. z   do 31.12.2018

 

Nezdaniteľná časť základu      § 11 ods.2 písm. a)           od 1.1.2018                    3 830,02

dane na daňovníka (ročná)      zákona č. 595/2003 Z. z   do 31.12.2018

 

Základ dane z príjmov FO,      § 11 ods.2 písm. b)            od 1.1.2018                    19 948,00

po ktorého prekročení             zákona č. 595/2003 Z. z    do 31.12.2018    

dochádza ku kráteniu ročnej

NČZD

 

Základ dane z príjmov FO,      § 35 ods.2 zákona             od 1.1.2018                      2 939,01

po ktorého prekročení             č. 595/2003 Z. z.               do 31.12.2018      

sa na túto časť základu dane

uplatňuje 25 % sadzba dane

(mesačný)

 

Základ dane z príjmov FO,      § 15 písm. a) bod 1b.         od 1.1.2018                      35 268,06

po ktorého prekročení             č. 595/2003 Z. z.                do 31.12.2018      

sa na túto časť základu dane

uplatňuje 25 % sadzba dane

(ročný)

 

Základná nepostihnuteľná       § 1 ods. 1 nariadenia          od 7.2017                        199,48

suma pri exekučných               vlády SR č. 268/2006 Z. z. do 30.6.2018

zrážkach (mesačná)

  

Úpravy potrebné v KPIS WinCodex

 

1. Upraviť parametre miezd od 1.7.2017:
2. Upraviť parametre miezd od 1.1.2018:
3. Upraviť daňovú tabuľku platnú od 1.1.2018

Posledná zmena (Streda, 13 December 2017 13:39)

 

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) od 1.1.2017

 Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) od 1.1.2017

 Metodický pokyn FR SR k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2004 Z. z.

 

Finančné riaditeľstvo SR nadväzne na zmeny a doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP")  vykonané od 1. 1. 2017, aktualizuje metodický pokyn k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP.

Do tohto metodického pokynu sú prevzaté všetky  časti pôvodného metodického pokynu (IRA 57/2014), ktoré sú aktuálne aj po 1. 1. 2017.

V metodickom pokyne, v oddiele 1 - Výpočet základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP sa okrem iného uvádza:

Posledná zmena (Štvrtok, 29 Jún 2017 12:55)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PrikazVUB.jpg