Domov Novinky v KPIS Wincodex Daňový bonus od 1.7.2022

Daňový bonus od 1.7.2022

Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa  novelizoval  ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov, týkajúcich sa daňového bonusu na dieťa.

Výška daňového bonusu  od 1.7.2022 mesačne je:

- 40 € ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku

- 70 € do dovŕšenia 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí,   ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu, t. j. podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

 

Z uvedeného vyplýva, že daňovník má nárok na daňový bonus len v prípade, že na dieťa sa neposkytuje dotácia na stravovanie bez ohľadu na vek dieťaťa, t. j. ani na dieťa do 6 rokov veku (platilo do 30.6.2022).

 Výška daňového bonusu priznaná zamestnávateľom mesačne od 1.7.2022.

S účinnosťou od 1. júla 2022 sa podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov podľa § 5 (aspoň ½ minimálnej mzdy, t. j. 323 € mesačne) neuplatňuje.

Nárok na daňový bonus mesačne nesmie prekročiť sumu určenú podľa zákonom ustanoveného percenta z čiastkového základu dane v závislosti od počtu vyživovaných detí.

Percento v závislosti od počtu vyživovaných detí je stanovené nasledovne :


- 1 dieťa: 20 %

- 2 deti:   27 %

- 3 deti:   34 %

- 4 deti:   41 %

- 5 detí:   48 %

- 6 a viac detí : 55 %


Čiastkový základ dane je (CZD):

-  zdaniteľný príjem znížený o povinné poistné a príspevky (SP, ZP).

Zároveň podľa prechodných ustanovení (§ 52zz zákona o DzP) platí, že:

-  ak nárok na DB je vyšší podľa zákona platného do 30.6.2022, zamestnávateľ zamestnancovi

   prizná DB podľa predpisov platných do 30.6.2022.

 

Daňový bonus do 30.6.2022 pri splnení podmienky dosiahnutia zdaniteľného príjmu aspoň vo výške (1/2 minimálnej mzdy) 323 € je:

23,57 € - pre deti nad 15 rokov

43,60 € - pre deti nad 6 rokov do 15 rokov, vrátane mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 15 rokov

47,14 € - pre deti do 6 rokov, vrátane mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 6 rokov

 

Príklad, kedy nárok na daňový bonus od 1.7.2022 môže byť vyšší podľa zákona platného do 30.6.2022:

- výplatné obdobie:  júl 2022

- počet vyživovaných detí: 2  - obidve deti do 6 rokov veku

- zamestnanec:

  - pracuje na skrátený pracovný úväzok a jeho zdaniteľný príjem (hrubá mzda) je 340 €, resp.

  - pracuje na plný úväzok, ale v priebehu mesiaca bol dočasne práceneschopný a dosiahol zdaniteľný

    príjem (hrubú mzdu) 340 €.

 

Výpočet po „starom“ do 30.06.2022:

- zdaniteľný príjem je najmenej 323 €: 340 €

- do 30.6.2022 by zamestnancovi vznikol nárok na daňový bonus vo výške: 94,28 € (2 *47,14 €)

 

Výpočet po „novom“ od 1.7.2022:

- podmienka pre dosiahnutia zdaniteľného príjmu vo výške ½ minimálnej mzdy sa už neposudzuje

- nárok na daňový bonus nesmie prekročiť 27 % z čiastkového základu dane (% stanovené podľa zákona pre počet vyživovaných detí 2)

 

Výpočet:

- zdaniteľný príjem:                                                     340,00 €

- odvody do ZP, SP:                                                      45,56 €

- čiastkový základ dane:                                              294,44 € (340,00 - 45,56)

- daňový bonus bez ohľadu na limitáciu:                     140,00 € (2 deti do 15 rokov veku)

- max. suma DB na 2 vyživované deti je 27% z ČZD:  79,50 €  (79,4988: zaokrúhlené podľa § 47 zákona o DzP)

 

Podľa zákona platného od 1.7.2022 bude zamestnancovi bude za mesiac júl 2022 (v auguste 2022) vyplatený daňový bonus vo výške 94,28 €.

 

Dôvod:

-  daňový bonus vypočítaný po „starom“  podľa zákona platného do 30.6.2022  vo výške 94,28 € je pre

   zamestnanca výhodnejší, ako daňový bonus vypočítaný po „novom“ podľa zákona platného od 1.7.2022 vo výške 79,50 €.

  

Riešenie v KPIS WinCodex  v module Mzdy

1.  Upravený výpočet nároku na daňový bonus od 1.7.2022:

     - program automaticky počíta nárok na daňový bonus po „starom“ (podľa zákona platného do 30.6.2022), po „novom“ (podľa zákona platného od 1.7.2022) a zamestnancovi bude priznaný daňový  bonus v sumáre na všetky deti ten, ktorý je pre neho výhodnejší.

 

Upozornenie

V prípade, že nárok na daňový bonus sumárne v maximálnej výške (% z ČZD podľa počtu vyživovaných detí) je vyšší podľa výpočtu platného od 1.7.2022, t. j. po „novom“, ale zároveň nedosahuje sumu  uvedenú v zákone:

 

a) 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo

b) 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.126a)  vypočítaný sumárny nárok na daňový bonus sa percentuálne prepočíta na jednotlivé deti, na ktoré si zamestnanec uplatňuje nárok na daňový bonus.

 

Príklad:

- zamestnanec  v mesiaci júl 2022 dosiahol zdaniteľný príjem (časť mesiaca poberal OČR) : 435,71 €

- odvody do ZP, SP:   58,35 €

- ČZD:                       377,36 €

- uplatňuje si nárok na DB na 2 vyživované deti:

   - 1. dieťa  vo veku nad 15 rokov

   - 2. dieťa vo veku od 6 do 15 rokov

 

Daňový bonus na deti:
- do 30.6.2022: 23,57 + 43,60 = 67,17 €

- od 1.7.2022 bez limitácie % z ČZD podľa počtu vyživovaných. detí: 40,00 + 70,00 = 110 ,00 €

- od 1.7.2022 max. 27 % z ČZD na 2 vyživované deti = 110,89 €

 

Zamestnancovi bude vyplatený DB v maximálnej sume 101,89 € s tým, že:

 - vypočítaný DB sa percentuálne prepočíta DB na jednotlivé deti, pričom sa zohľadní maximálna výška DB podľa    veku dieťaťa:

    - 1. dieťa: vyplatená suma DB bude vo výške  37,05 €

    - 2. dieťa: vyplatená suma DB bude vo výške  64,84 €

   Spolu:                                                               101,89

 

 

2. Do matričného súboru detí pribudli nové parametre: Vyživované dieťa bez poberania daňového bonusu:

    - dátum začatia - potrebné zadať prvý deň príslušného mesiaca

    - dátum ukončenia - potrebné zadať posledný deň príslušného mesiaca

    kedy dieťa, na ktoré si daňovník nemôže uplatniť daňový bonus z titulu poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu, t. j. podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, sa bude môcť započítavať medzi vyživované deti daňovníka.

Či bude možné tieto deti započítať do počtu vyživovaných detí zatiaľ nevieme určiť, je potrebné sledovať metodické pokyny vydané Finančných riaditeľstvom v Banskej Bystrici.

 

Nové parametre sú prístupné len pre deti, ktoré v príslušnom kalendárnom roku podľa systémového dátumu dosiahnu vek 15 rokov.

 

Ak by dieťa do 6 rokov veku poberalo aj po 1.7.2022 dotáciu na stravu podľa vyššie uvedeného osobitného predpisu, od 1.7.2022 si rodič dieťaťa nebude môcť na takéto dieťa uplatňovať nárok na daňový bonus. Ak to bude v súlade s metodickými pokynmi, bude sa môcť dieťa považovať za vyživované, čo má vplyv výpočet maximálnej sumy daňového bonusu.

 

Dotknutému dieťaťu bude potrebné vyplniť dátum ukončenia nároku daňového bonusu ku dňu 30.6.2022. V prípade, že sa bude môcť započítať medzi vyživované deti je potrebné:

- kópiou  vyplniť dátum platnosti do 30.6.2022

- v novej vete bez dátumu DDO vymazať dátum začiatku a ukončenia nároku na DB

- po sprístupnení objektov vyplniť dátum začatia obdobia odkedy sa dieťa považuje za vyživované

 

3. Ako pomôcku pre výpočet daňového bonusu a jeho uplatnenie vo výplate sme do menu modulu Mzdy: Zostavy - Daňový úrad zapracovali novú zostavu:

Podklady pre výpočet daňového bonusu od 1.7.2022

 

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky vypracovalo v spolupráci s Ministerstvom financií SR informáciu k zákonu č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa, ktorým sa novelizovali  ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov, týkajúcich sa daňového bonusu na dieťa.

Informácia je zverejnená v novinkách z legislatívy.

 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2022/2022.07.19_19_DZPaU_2022_I.pdf

Posledná zmena (Štvrtok, 28 Júl 2022 10:55)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ppotvr_2009.jpg