Domov Novinky v KPIS Wincodex Nemocenské, Ošetrovné Covid-19

Nemocenské, Ošetrovné Covid-19

Zákon 47/2001 Z. z. z 29. januára 2021, ktorým sa novelizuje zákon č. 67/2020 Z .z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v. súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov účinný od 6.2.2021.

 Podľa tejto novely sa v ročnom zúčtovaní dane za rok 2020 a v daňovom priznaní za rok 2020 podľa § 24aa do výšky príjmov daňovníka na účely posúdenia nároku na daňový bonus na dieťa započíta aj:

 a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce (§54 ods.1 písm. e) zákona 5/2004 Z.z.) = projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie (PSVaR) po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie (PSVaR) alebo úrad (PSVaR) = tzv. dotácie v projekte Prvá pomoc a Prvá pomoc plus poskytované osobe, nie zamestnávateľovi, t.j. nie opatrenie 1,3A,3B;

 b) platba podľa osobitného predpisu = § 2 ods. 1 písm. e) zákona 299/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (na účel : odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry);

 c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Do príjmu sa nezapočíta náhrada príjmu pri PN, ani nemocenské poskytnuté z dôvodu choroby alebo úrazu, ani nemocenské poskytnuté z dôvodu ochorenia na COVID-19;

 d) prijaté ošetrovné podľa osobitného predpisu (odvolávka napríklad §293er zákona 461/2003 Z.z. v znení zákona 63/2020 Z.z.)

 U daňovníka s príjmami zo závislej činnosti sa uvedené uplatní na príjmy poskytnuté za kalendárny rok 2020 prijaté do 31.1.2021.

 Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia DB na dieťa nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (3480 €) z príjmov zo závislej činnosti a v súvislosti s týmito príjmami dosahoval príjmy uvedené v písm. a) až d), je povinný v lehote do 15. februára 2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie DB na dieťa v členení podľa písm. a) až d).

 Zamestnávateľ na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov, ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiada. Výška uvedených príjmov sa zamestnávateľovi nepreukazuje žiadnym dokladom, len sa oznamuje.

 Toto ustanovenie platí pre ročné zúčtovanie dane alebo daňové priznanie za rok 2020. Neplatí pre priznávanie daňového bonusu za mesiace roku 2021.

 

Riešenie v KPIS Wincodex a postup pre RZ dane

Vytvorené 2 nové druhy miezd:

  1. Druh mzdy 612 - DB - Nemocenské Covid-19: karanténa a izolácia
  2. Druh mzdy 613 - DB - Ošetrovné Covid-19

 V prípade, že zamestnanec uplatňujúci si DB na deti v zdaňovacom období 2020 nedosiahol zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a v uvedenom období poberal:

-        nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia

karanténneho opatrenia alebo izolácie

 

-        ošetrovné podľa osobitného predpisu (odvolávka napríklad §293er zákona 461/2003 Z. z. v znení zákona 63/2020 Z.z .)  a toto mu bolo vyplatené do 31.1.2021, oznámi zamestnávateľovi jeho výšku a ten nahrá do posledného mesiaca trvania pracovného pomeru v roku 2020 uvedené druhy miezd 612 alebo 613, alebo obidva druhy miezd súčasne, ak zamestnanec poberal druh mzdy nemocenského z dôvodu karantény a izolácie a aj ošetrovného.

 

Postup nahrávanie je rovnaký ako pri iných druhoch miezd v rámci ročného zúčtovania

   

Kontrolu na výšku zdaniteľného príjmu za rok 2020 pre zamestnancov uplatňujúcich si DB poskytuje zostava zapracovaná v menu:

Mzdy - Zostavy - Daňový úrad - Zostavy - Daňový bonus - Kontrola na zdaniteľný príjem.

Do parametrov sa zadá rok 2020.

Zostavu je možné vyvolať aj vo formulári Ročného zúčtovania

 Zamestnancom. ktorý za kalendárny rok 2020 dosiahli zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (3480 eur) sa uvedené druhy miezd nenahrávajú.

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 08 Február 2021 13:55)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
zp_Dovera_2010_1.jpg