Domov Novinky v KPIS Wincodex Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a zmena v oznamovacích povinnostiach platiteľa poistného (zamestnávateľa)

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a zmena v oznamovacích povinnostiach platiteľa poistného (zamestnávateľa)


Od 1.1.2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z. z., ktorou sa do výpočtu odvodov na zdravotné poistenie zavádza nová úľava pre nízkopríjmových zamestnancov - odpočítateľná položka.

Opočítateľná položka na zdravotné poistenie (OP) znižuje základ pre výpočet preddavkov na poistné.

Odpočítateľná položka sa uplatňuje u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a príjem zamestnanca je nižší ako 570 Eur. Môže sa uplatňovať na mesačnej báze u zamestnávateľa, alebo až v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Odpočítateľnú položku si nemôžu uplatniť zamestnanci pracujúci na základe dohôd a zamestnanci s odvodovou úľavou.

U zamestnávateľa sa OP uplatňuje na základe Oznámenia zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku, ktorú musí zamestnanec podpísať v zmysle § 23 ods. 6 zákona o zdravotnom poistení.

V KPIS WinCodex sa Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie:

  • dátum vzniku uplatňovania
  • dátum zániku uplatňovania  definuje v matričnom súbore pracovníkov.

Tlačivo: „Oznámenia zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku“ je zapracované v module mzdy.

Výpočet OP v rámci mesiaca:

- v prípade, že príjem pre OP je v intervale medzi 380 Eur a 570 Eur vzorec na výpočet OP je nasledujúci:

OP= (380-((príjem pre OP – 380)*2))/počet dní mesiaca*počet dní zamestnania

z počtu dní zamestnania sa nevylučujú dni, počas ktorých je zamestnanec považovaný za fyzickú osobu podľa § 11 ods.7 písm. m) a s), t.j. je dočasne práceneschopný a poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné, materské ….

Oznámenie zamestnávateľa poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie

Od 1.1.2015 vzniká zamestnávateľovi povinnosť písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku alebo zániku pracovného pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku podľa §16 ods. 16 a ktorý sa pokladá za zamestnanca aj z iného dôvodu …. (štatutári, konatelia...)

Pre vykazovanie takýchto zamestnancov bol ÚDZS v usmernení č. 12/1/2014 určený nový kód 2P”, kde „2” vypovedá, že ide o zamestnanca v pracovnom pomere, služobnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a „P” vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca, ktorý sa pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca z iného dôvodu


 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ZP_Union_2009_1.jpg